Mobilni tim za hitne intervencije 24 časa

Kao jedna od odluka koje su donete na poslednjoj sednici SO Bečej između ostalog našla se pred odbornicima i odluka o formiranju „mobilnog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja“. Ovo bi prema predlogu Centra za socijalni rad koji je predložio osnivanje trebalo da bude odgovor na sve veće i sve alarmantnije stanje kada su slučajevi nasilja (posebno nasilja u porodici) u pitanju u našoj opštini. Bečej (i okolna mesta) sve češće su na prvim stranicama tabloidnih novina sa slučajevima nasilja, ubistava. Iako statistički ovo najverovatnije nije mnogo više ili manje nego u nekim drugim opštinama stavljanje fokusa javnosti na pojedinačne slučajeve pokazuje da ni ovako male opštine kao što je Bečej nisu imune na povećanje nasilja u društvu koje je sveprisutno. Porodična nasilja su sve učestalija pojava jer u ovako surovim vremenima kada je većina građana socijalno ugrožena i kada je stepen agresije u društvu na veoma visokom nivou to se najpre odrazi na stvaranje rizičnih situacija u disfunkcionalnim porodicama gde situacija veoma brzo eskalira u nasilje. Veoma je važno je da žrtve nasilja prepoznaju da u zajednici i u institucijama imaju podršku i da mogu da se obrate za pomoć posebno u situacijama kada je potrebna hitna intervencija. Potrebno je takođe i predočiti našim sugrađanima da je neophodno da intervenišu u slučajevima da su očevidci nekog oblika nasilja u neposrednom okruženju i da uobičajena mentalitetski bazirana filozofija da sve van kućne kapije nije njihov problem mora da se menja. Mobilni tim za intervencije trebalo bi da bude jedan od osnovnih mehanizama za brzu i efektnu reakciju u zajednici da se pomogne potencijalnim žrtvama nasilja.

O tome šta tačno predviđa ovaj oblik socijalne zaštite i kako će ti timovi funkcionisati razgovarali smo sa direktoricom centra za socijalni rad Ivonom Božović, ona nam je tim povodom rekla:
„Mobilni tim za prevenciju i borbu protiv nasilja i neodležne intervencije postupa u slučajevima kada je ugrožena bezbednost, zdravlje i egzistencija građana opštine Bečej, kao i lica sa ovim potrebama koja se zadese na teritoriji opštine Bečej. Osnovna svrha formiranja ovog tima je da se neodložno reaguje u slučajevima porodičnog nasilja, van radnog vremena Centra. To znači da se stručni radnici Centra, u okviru svog radnog vremena (od 7 do 15 časova) i poverenih poslova, bave prevencijom nasilja i zaštitom žrtava nasilja, a nakon radnog vremena Centra, dakle od 15 časova jednog dana, do 7 časova ujutro narednog dana i vikendima, građanima na usluzi stoji Mobilni tim. Mobilni tim čine licencirani stručni radnici Centra (psiholog, pedagog, specijalni pedagog i pravnik). Stručni radnici koji su članovi Mobilnog tima su licencirani, što znači da poseduju licence za rad u sistemu socijalne zaštite, a takođe su prošli niz edukacija u okviru stručnog usavršavanja kako bi poboljšali svoje kompetencije u radu sa žrtvama nasilja i prevenciji nasilja (neke od ovih obuka su zakonski preduslov da se stručni radnici bave slučajevima nasilja). Mobilni tim će biti na usluzi građanima putem dežurnog telefona 063/660141, kao i po pozivu nadležnih ustanova (Policijske stanice Bečej, Opštinskog javnog tužilaštva u Bečeju i Osnovnog suda u Bečeju) kako bi se neodložno reagovalo u situacijama porodičnog nasilja (npr. zaštita dece bez roditeljskog staranja, zbrinjavanje žrtve…).”
Ovakav međusektorski pristup nije novina u radu naših lokalnih organa socijalne zaštite i sudskih organa i policije. Primenom novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici od 01.06.2017. godine, na teritoriji opštine Bečej formirano je Koordinaciono telo za zaštitu žrtava nasilja koje čine predastavnici OJ Tužilaštva u Bečeju, Policijske stanice Bečej i Centra za socijalni rad Bečej. Koordinaciono telo sastaje se na svakih 15 dana, kada se kroz međusektorsku saradnju analiziraju svi pojedinačni slučajevi nasilja koji su se dogodili na teritoriji opštine Bečej u proteklih 15 dana i donose zajedničke odluke o daljim koracima u cilju zaštite žrtava nasilja. „Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, obavezuje radnike Centra da budu dostupni 24 časa, kako građanima, tako i relevantnim ustanovama. Mobilni tim, kao inovativna dnevna usluga u zajednici omogućiće zakonski neophodnu organizaciju rada u Centru za socijalni rad Bečej, a ono što je najbitnije doprineće poboljšanju kvaliteta života u široj društvenoj zajednici i uticati na povećanje stepena bezbednosti potencijalnih žrtava nasilja, kao i povećanju dostupnosti usluga lokalne zajednice. Kroz međusektorsku saradnju svih relevantnih institucija u opštini Bečej neguje se pristup nulte tolerancije na nasilje i postupa se neodložno u skladu sa zakonskom regulativom.” rekla je Božović.