Oprema za digitalizaciju u Narodnoj biblioteci

Fondacija „Bethlen Gabor” iz Mađarske donirala je tehničku opremu (računar i skener) u vrednosti od 300.000 dinara Narodnoj biblioteci-Bečej, za potrebe obavljanja poslova digitalizacije u ovoj ustanovi.

Proces digitalizacije podrazumeva prebacivanje bibliotečke građe u digitalni format, pri čemu se zaštita i obrada bibliotečke građe vrši pomoću digitalnih uređaja, kao što su kamere, skeneri i računari – objasnila je Marijana Đaković, urednica kulturnog programa bečejske biblioteke.

Strategija razvoja kulture u Republici Srbiji od 2017-2027 godine, između ostalog, predviđa i digitalizaciju kulturnog nasleđa, kao preventivnu meru zaštite kulturnog nasleđa kojom se, istovremeno, obezbeđuje veća vidljivost, kvalitetnija prezentacija i promocija kulturnog nasleđa.

Digitalizacija je složen proces i sastoji se iz nekoliko jasno definisanih faza i koraka, od kojih je možda i najvažnija ova faza u kojoj se, trenutno, nalazi i naša ustanova, a to je – pripremna faza. To znači da je biblioteka sada u procesu ostvarivanja tehničkih i prostornih uslova za obavljanje posla digitalizacija. Sledi izrada Plana digitalizacije, na osnovu kojeg će se postupati. Neophodno je upoznati se i sa pravnim okvirima, pravilnicima i smernicama, koje se odnose na oblast digitalizacije u ustanovama kulture, a važno je i dobro organizovati i rasporediti poslove.

Godine 2016. formirana je državna Komisija za digitalizaciju, u okviru koje su usvojene Smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a one se odnose na sve ustanove kulture.

U Uvodnim napomenama Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa navodi se da je neophodno angažovanje profesionalaca iz same ustanove, ali i spoljnih saradnika koji bi bili raspoređeni na poslovima digitalizacije, kako bi se proces digitalizacije odvijao nesmetano i kontinuirano.

Na Odeljenju zavičajne zbirke Narodne biblioteke – Bečej je u toku revizija bibliotečkog materijala koji je u planu .
S obzirom da se radi o digitalizaciji kulturnog nasleđa Republike Srbije, proces digitalizacije započinjemo digitalizovanjem bibliotečkog materijala koji se čuva u zavičajnom fondu naše ustanove. Zavičajna zbirka je ono što svaku biblioteku čini jedinstvenom i drugačijom u odnosu na druge biblioteke, jer se u njoj sakuplja i čuva bibliotečka građa koja se odnosi na našu, zavičajnu geofizičku i administrativnu celinu.

Dakle, u Zavičajnoj zbirci biblioteke se nalazi građa koja se odnosi na teritoriju opštine Bečej i pripadajućih naselja, bilo da su autori Bečejci (rođeni ili su proveli deo života u Bečeju i okolini) ili su teme bečejske. Na zahtev Ministarstva, u novembru je urađena revizija kompletnog knjižnog fonda Zavičajne zbirke, nakon koje je utvrđeno da bečejska biblioteka poseduje 1161 publikaciju, od čega Zbirku stare i retke knjige čini čak 294 primerka. Ono što je sada u toku jeste revizija neknjižne građe zavičajnog fonda (posteri, razglednice, pozivnice, mape, fotografije i sl.), nakon čega se nadamo da možemo pristupiti i izradi Plana digitalizacije.

Zavičajna zbirka bečejske biblioteke je zbirka zatvorenog tipa, što znači da nije dozvoljeno iznošenje knjiga i druge građe iz ovog fonda, već je korišćenje isključivo namenjeno članovima biblioteke, u okviru prostorije Zavičajne zbirke. Pored istaknutih ciljeva digitalizacije, među kojima je zaštita i dugotrajno čuvanje, dopuna postojeće i stvaranje nove građe, od velike važnosti je i promocija, predstavljanje i dostupnost bibliotečkog fonda. U slučaju zavičajnog fonda Narodne biblioteke-Bečej, to znači i širu pristupačnost publikacija, a – kako se nadaju u biblioteci – i širenje korisničke populacije.

O postepenoj, ali sigurnoj digitalnoj transformaciji biblioteke svedoči i izrada nove web stranice ove ustanove, preko koje će posetioci sajta moći da pristupe i elektronskom katalogu biblioteke, te da samostalno pretraže knjižni fond. Sa tim u vezi, od novembra meseca su u toku obuke zaposlenih bibliotekara za rad na novom programu Qulto. Radi se o međunarodnom programu čiju instalaciju nam je omogućio Nacionalni savet mađarske nacionalne zajednice (Magyar Nemzeti Tanács). Program je namenjen za digitalnu obradu knjiga, ali i za njihovu širu i lakšu dostupnost elektronskim putem.