Sednica SO Bečej: Usvojen rebalans budžeta

Odbornici SO Bečej su na samom početku sednice usvojili rebalans budžeta. Predviđeni budžet koji su odbornici usvojili krajem prošle godine bio je 1.662.158.000 dinara (iz budžeta 1.175.897.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 37.253.000 dinara, preneta sredstva iz prethodne godine 113.487.000 dinara i planirani su prihodi od 335.521.000 iz viših nivoa vlasti).

U novom predlogu rebalansa su znatno smanjena sredstva iz viših nivoa vlasti, povećani su prihodi iz budžeta, ista cifra je za prihode od budžetskih korisnika a preneta sredstva iz prethodne godine su znatno manja nego što je to bilo predviđeno. Tako da je po ovom sada usvojenom rebalans: budžet opštine Bečej projektovan u iznosu od 1.506.569.000 dinara – prihodi budžeta u iznosu od 1.320.378.000 dinara od toga preneta sredstva su planirana u iznosu od 85.332.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 37.253.000 dinara i sredstva iz viših nivoa u iznosu od 148.938.000 dinara.

U rebalansu je predviđeno da se vrate sredstva uložena u izgradnju Male marine po projektu i to oko 16 miliona. Petnaest miliona su predviđeni prihodi od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Opštinski budžet biće i dopunjen putem prodaje parcela i građevinskog zemljišta i to od skoro 100 miliona dinara na osnovu predviđenih investicija. Kada su rashodi u pitanju povećana su sredstva za plate budžetskih korisnika u skladu sa povećanjem minimalne zarade i povećanjem plata u javnom sektoru. Ovo se nalazi i u Predlogu zakona o budžetu Srbije za 2021. godinu pa će samim tim i da se povećaju potrebna sredstva za plate. Projektovani budžetski deficit u prvom rebalansu budžeta za 2021. godinu je 41.833.000 dinara i planirano je da se to pokrije od zaduživanja kod poslovnih banaka.

Primedba odbornika Vojislava Blažina (SPS) bila je dabudžet sa ovim rebalansom nije više razvojni jer su neki pro-jekti koji su bili planirani a koji su bili predviđeni da budu finansirani iz viših nivoa vlasti odloženi ili od kojih će morati da odustanu. Odbornik Blažin je pomenuo u tom kontekstu planirane projekte uređenja parka kod Dečijeg dispanzera, izgradnju rasvete na Topolskom putu, izgradnja kanalizacije u Maloj Bosni, projekat poboljšanja vode u Radičeviću, sanaciju keja na Tisi, projekte rekonstrukcije ulica Novosadska i Danila Kiša, sanacija Gradskog muzeja… Blažin je ipak naveo i veće kapitalne projekte koji su planirani ovim rebalansom, a to su veliki projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže i izgradnju prečistača otpadnih voda, uklanjanje svih divljih deponija sa te-ritorije opštine Bečej, čišćenje kanala u Donjem parku i Malom ritu, izgradnja degazatora i dr, svi sa učešćem iz viših nivoa vlasti.

Predsednik opštine Bečej Dragan Tošić je u odgovoru na izlaganje odbornika Blažina rekao da jesu smanjeni trenutno transferi iz viših nivoa vlasti i otud potreba za rebalansom ali da to ne znači da se to neće povećati tokom godine što će opet biti korigovano rebalansom budžeta. On je dodao da će velikom projektom od 30 miliona evra za izgradnju kanalizacione mreže biti takođe rešeni neki projekti koji su prethodno bili predviđeni (kanalizacija u Maloj Bosni npr.) On je naglasio povećanje budžeta iz sopstvenih prihoda i to da je sada već posle 6 meseci očigledno da je realno planirati veće prihode iz sopstvenih izvora što znači da je budžet od početka dobro planiran i da ostaje razvojni.

Nakon rebalansa odbornici su usvojili i izmene plana regulacije za parcele duž Petrovoselskog puta. Usvojili su i visinu boravišne takse za ugostitelje. Doneta je odluka i o propisivanju postupka korišćenja sredstava za reprezentaciju u opštini Bečej, Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, Odluka o postupcima ocenjivanja kandidata za nadzorne odbore javnih preduzeća, Pravilnik o proceni rizika vršenja inspekcijskog nadzora.

Odbornici SO Bečej usvojili su i Etički kodeks ponašanja funcionera i u okviru toga pravila za fukcionere koji se odnose na zabranu sukoba interesa, obavezu davanja podataka o imovinskom stanju, zabranu obavljanja više funkcija, ponašanje i obaveze tokom izbornih kampanja, obavezu uvažavanja stavova građana, obavezan angažman na otkrivanju korupcije, zabranu primanja i davanja poklona, javnost u radu, ponašanje prema građanima i medijima.

Na ovoj sednici usvojen je i dugo pripreman Lokalni plan akcije za decu, u raspravi su učestvovale asistentkinja koordinatorke radnog tela koji je izradio predlog ovog plana Izabela Šormaz i odbornica Edita Silađi koja je u ima Saveta za društve delatnosti podržala usvajanje ovog dokumenta. Usvojen je i statut Gradskog pozorišta kao i izveštaji o radu za prethodnu godinu i planovi sa finansijskim planovima za ovu godinu i to Gradskog pozorišta, Narodne biblioteke, Turističke organizacije, Centra za socijalni rad, Sportskog centra i Potisje Bečej doo.

U rebalansu pomenuta sredstva od prodaje parcela i zemljišta su takođe na ovoj sednici usvojena od strane odbornika pa su tako na prodaju date većina parcela oko obale Tise, i to zemljište koje je bilo predviđeno za banjski kompleks, zemljište koje je bilo predviđeno za izgradnju hotela (koje je Knežev grupa ustupila novom budućem vlasniku sa sve projektom), kompletan deo zeljišta gde se nalazila direkcija JP „Komunalacˮ sa okolnim zemljištem. Kompletno zemljište i građevinski objekti na tom prostoru procenjeni su na preko 100 miliona dinara.

Prema rečima predsednika opština Dragana Tošića ovaj prostor je predviđeno da bude iskorišćen za izgradnju Akva parka kao i drugih turističkih objekata i i kompleksa.

Za sam kraj sednice odbornici su usvojili još nekoliko kadrovskih izmena u Komisiji za planove, Komisiji za imenovanje direktora JP, Komisiji za raspodelu javne imovine kao i u Upravnom odboru PU „Labud Pejovićˮ.