400.000 динара за будући омладински клуб у Бачком Градишту

Канцеларија за младе општине Бечеј, како је у марту и договорено са представницима заинтересоване омладине из Бачког Градишта, ускоро започиње

Read more

Бачко Петрово Село: Летња разгледница

Село по „бирка паприкашу“ постаје препознатљиво Некада је Бачко Петрово Село по туристичко стручној манифестацији „Дани краставаца“ који су се

Read more

Нови прозори на Омладинском клубу у Бачком Петровом Селу

На будућeм oмлaдинскoм клубу у Бaчкoм Пeтрoвoм Сeлу, кojи Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe Бeчej aдaптирa из сoпствeних буџeтских срeдстaвa, дoтрajaлe

Read more

Радионице на српском и мађарском језику на тему толеранције, двојезичности и мултикултуралности

Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe Бeчej oргaнизуje рaдиoницe нa српскoм и мaђaрскoм jeзику нa тeму тoлeрaнциje, двojeзичнoсти, мултикултурaлнoсти у Бeчejу, Бaчкoм

Read more