Unapređenje efikasnosti rada Osnovnog suda u Bečeju

U oviru projekta EU za Srbiju kao podrška Vrhovnom kasacionom sudu koji finansira Evropska unija u bečejskom Osnovnom sudu predstavnici ovog projekta predstavili su svoj program podrške procesu uvođenja medijacije kao forme rešavanja sporova koji ima za cilj da doprinese unapređenju pravosudnog sistema. Ključne oblasti i ciljevi ovog projekta su smanjenje broja starih predmeta i usaglašavanje sudske prakse u oblasti uspostavljanja efikasnijih baza podataka, dugoročnog obrazovanja, normativa.
Bečejski Osnovni sud je u prethodnih nekoliko meseci uveo praksu da se jedan deo starih i često veoma kompleksinih predmeta rešava medijacijom što se pokazalo veoma uspešnim. O ovom načinu rešavanja sporova pisali smo u nekoliko prethodnih brojeva.
Prema rečima sudije Borke Korenoj ovo je veoma efikasan način rešavanja sporova jer su sudski troškovi višestruko manji, smanjuje se broj starih sporova ali je i veoma važan za učesnike u sporu, na ovaj način se pacifizuju odnosi jer stranke same dođu do kompromisnog rešenja, advokati i sudije su samo medijatori. Borka Korenoj je naglasila i da je dužnost svakog sudije i advokata da strankama “ponude” ovaj način rešavanja spora na početku procesa i da je to u bečejskom sudu postala stalna praksa. Ovaj sud je otvorio i info pult koji je predviđen da građanima da sva potrebna objašnjenja o samom procesu medijacije.