41. sednica SO Bečej: Usvojen plan poslovanja JP „Komunalac za 2019. godinu

Poslednja ovogodišnja sednica SO Bečej održana je samo dan od usvajanje budžeta. Na kraju godine donete je Odluka o načinu vođenja knjiga gostiju za fizička lica koja pružaju usluge smeštaja ishrane u domaćoj radinosti, JP „Komunalac“ je predstavio program poslovanja za 2019. godinu i odluku o korišćenju sredstava koja za ovo preduzeće dolaze iz opštinskog budžeta, prodaja parcele u ulici Hunjadi Janoša, ispravka granica susednih parcela u Bačkom Gradištu kod pruge i otkup dela parcele od strane fizičkog lica, angažovanje novog lekara za mrtvozornika.
Druga tačka dnevnog reda koja se odnosila na Program poslovanja za 2019. godinu za JP „Komunalac“ je jedina izazvala polemiku na ovoj sednici. Odbornik Stevan Kosanović je stavio primedbu na plan poslovanja JP „Komunalac“ uz obrazloženje da ovo javno preduzeće ne zadovoljava uslove za broj zaposlenih koje propisuje Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti i da na taj način ovo preduzeće krši zakon. Ovom uredbom uglavnom je propisan broj radnika za određene komunalne poslove po hektaru površine koja je predmet obrade. Stevan Kosanović je posebno pomenuo broj i kadrovsku strukturu radnika koji je po ovoj uredbi neophodan za npr. održavanje groblja ili za poslove zoohigijene. Na ovu primedbu odgovorio je najpre direktor ovog preduzeća Željko Plavšić koji je rekao da zaista postoji manjak radnika ali da su sva javna komunalna preduzeća u istoj poziciji jer istovremeno postoji i uredba o zabrani zapošljavanja koja ovim preduzećima onemogućava da postignu dovoljan broj radnika skoro svih kadrovskih profila. Predsednik opštine Bečej, Dragan Tošić se takođe ovim povodom obratio odbornicima i rekao da JP „Komunalac“ ne krši zakon jer se pridržava uredbe o zabrani zapošljavanja u javnim ustanovama, preduzećima, službama i da ovaj problem u ovom trenutku imaju skoro sve institucije. Ostale tačke dnevnog reda usvojene su bez rasprave, većinom glasova.