JP „Vodokanal“: Stanje vodovoda u Bečeju i selima, plan za 2022. godinu

Javno preduzeće „Vodokanal“ je u ovoj 2022. godini je osim planova koji se odnose na redovno održavanja vodovodne infrastrukture u svom redovnom godišnjem planu objavilo da su i dalje najvažniji prioriteti obezbeđenje potrebnih kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine vode za piće kao i smanjivanje nivoa gubitaka vode na mreži na nivo od 44% ukupno proizvedene vode, povećanje nivoa fakturisane količine vode za 20%, sprovođenje aktivnosti sanacije, rekonstrukcije i modernizacije vodovodne i kanalizacione mreže u cilju povećanja stepena dostupnosti usluge isporuke vode na približno 100%.  

Pored toga u planu stoji i da će raditi na aktivnostima izgradnje vodovodne odnosno kanalizacione mreže u dužini od 1 km odnosno 5 km u cilju povećanja broja korisnika i na obezbeđivanju optimalnih uslova za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. 

Prema planu za 2022. godinu, kada je vodosnabdevanje u bečejskoj opštini u pitanju, u njemu stoji i da je i dalje neophodno izbušiti nove bunare i paralelno konstantno vršiti revitalizaciju postojećih bunara kako bi se postigao viši nivo bunarskih kapaciteta, odnosno kako bi javno preduzeće raspolagalo sa 20%  rezervne količine sirove vode u cilju izbegavanja potrebe smanjivanja pritiska u vodovodnoj mreži koji je i dalje, ako je sudeći prema reakcijama građana posebno tokom letnjih meseci, veoma problematičan, posebno u kolektivnim zgradama. Prema planu takođe potrebno je kontinualno raditi i izdvajati sredstva za smanjivanje gubitka vode u vodovodnoj mreži, jer su gubici u stalnom porastu i daleko iznad prihvatljivog nivoa i evropskog standarda. Gubitke bi trebalo smanjiti na maksimalno mogući nivo od 25%-30%. U pravcu smanjenja gubitaka, prvenstveno treba raditi na zameni stare distributivne mreže cevovodima koji zadovoljavaju sve tehničke karakteristike u pogledu prečnika i vrste materijala. Takođe, treba raditi na zoniranju  vodovodne mreže, merenju po zonama, pronalaženju curenja, pronalaženju ilegalnih priključaka, i sve to evidentirati i pratiti pomoću GIS softvera a koji je u javnom preduzeću implementiran od 2018.godine.

Pored tekućeg održavanja i zamene zastarele opreme, potrebno je krenuti u pravcu stvaranja  regionalnog ili opštinskog vodovoda. Povezivanjem naseljenih mesta na regionalni sistem vodosnabdevanja, obezbedilo bi se kvalitetno i kontinualno vodosnabdevanja domaćinstava i industrije. Za izgradnju opštinskog i/ili regionalnog vodovoda, bilo bi potrebno izgraditi dodatne bunarske kapacitete, potisne cevovode, rezervoare i buster (pumpne) stanice.  Planirani nivo proizvodnje vode u 2022.godini je 2.900.000 m3 a planirani nivo prodaje vode iznosi 998.500 m3. 

Kada su u pitanju vodovodi po selima predviđene investicije odnose se uglavnom na ugradnju frekventnog regulatora, elektromagnetnog merač protoka na bunar, ugradnju automatskog dozirnog sisteme za „Oksihlor“, uspostavljanje daljinskog nadzora nad upravljanjem bunara, izradu video nadzor nad bunarima kao i na tekuće održavanje u smislu ograđivanja bunara, malterisanja i krečenja hidroforskih i bunarskih šahtova.

U Bačkom Petrovom Selu glavni prioritet vodosnabdevanja u jeste obezbeđenje kvalitetne pijaće vode. U tom pravcu, potrebno je izraditi projektne dokumentacije, izgraditi magistralni cevovod od novog vodozahvata, izgraditi uličnih vodova, tamo gde ne postoje i tamo gde su od neadekvatnog materijala i prečnika, i  ugraditi automatske dozirne sisteme za proizvodnju „Oksihlora“ na licu mesta. Bačko Petrovo Selo se snabdeva vodom iz 2 „bela“ bunara sa novog izvorišta i sa 2 arteška  bunara (VZ-9 i VZ-3), s tim da je arteški bunar u funkciji samo u letnjem periodu. Novi sistem vodosnabdevanja sa „belom“ hlorisanom vodom pokrenut je decembra 2018.godine. Trenutno, raspoloživa količina vode zadovoljava potrošnju u zimskom periodu. Međutim, najveći problem je neizgrađenost magistralnih cevovoda. Fizičko-hemijski sastav vode je još uvek nezadovoljavajući dok  je mikrobiološka ispravnost vode na nivou od 82% prema Pravilniku o kvalitetu vode za piće. Takođe na godišnjem nivou, neophodno je vršiti mesečnu dezinfekciju i ispiranje bunara i mreže.  Planirani nivo proizvodnje vode u 2022.godini je 390.000 m3 a planirani nivo prodaje vode iznosi 266.000 m3.

Kada je vodosnabdevanje u Bačkom Gradištu u pitanju ovo naselje se  snabdeva vodom iz tri „bela“ bunara. Novo izbušeni bunar B1-1 pušten je u  rad u aprilu 2019. godine. U 2017.godini su pušteni u rad uređaji za dezinfekciju vode (Oksihlorogeni) sa proizvodnjom oksihlora na licu mesta. Raspoloživa količina vode zadovoljava trenutne potrebe stanovništva. Mikrobiološka ispravnost vode je nivou od 84% ali je fizičkohemijski sastav na granici kriterijuma po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Predviđeno je i povezivanja vodosnabdevanja Bačkog Gradišta na regionalni (ili opštinski) vodovod, kako bi se stanovništvu obezbedila kvalitetna voda za piće, predviđaju se aktivnosti na ulaganju i osavremenjivanju postojećeg sistema vodosnabdevanja. Planirani nivo proizvodnje vode u 2022.godini je 290.000 m3 a planirani nivo prodaje vode iznosi 186.000 m3.

Naselje Radičević se snabdeva vodom iz dva bunara koja naizmenično rade, po pola meseca. Raspoloživa količina vode zadovoljava trenutne potrebe stanovništva. Fizički-hemijski sastav vode je još uvek nezadovoljavajući ali je mikrobiološka ispravnost vode na nivou od 95%. Radi povezivanja sistema vodosnabdevanja Radičevića na regionalni (ili opštinski) vodovod, kako bi se stanovništvu obezbedila kvalitetna voda za piće, predviđa se ulaganje i osavremenjivanje postojećeg sistema vodosnabdevanja. Planirani nivo proizvodnje vode u 2022.godini je 75.000 m3 a planirani nivo prodaje vode iznosi 60.000 m3.

Naselje Mileševo se snabdeva sa tri „bela“ bunara od kojih je B-1 glavni bunar, jer daje 90% od isporučene vode, bunar B-2 radi samo pri većoj potrošnji dok se bunar B-3 uključuje samo ako dođe do kvara na bunaru B-1. Fizički-hemijski sastav vode je još uvek nezadovoljavajući dok je mikrobiološka ispravnost vode na nivou od 95%. U julu mesecu 2019. godine ugrađen je  frekventni regulator na bunaru B-1, čime je postignuto stabilnije vodosnabdevanje a tokom 2020. godine završena je nabavka i ugradnja i pušten je u rad uređaj za dezinfekciju vode sa proizvodnjom oksihlora od soli na mestu potrošnje. Radi povezivanja sistema vodosnabdevanja Mileševa na regionalni (ili opštinski) vodovod ili izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode kako bi se stanovništvu obezbedila kvalitetna voda za piće, predviđa se ulaganje i osavremenjivanje postojećeg sistema vodosnabdevanja. Planirani nivo proizvodnje vode u 2022. godini je 80.000 m3 a planirani nivo prodaje vode iznosi 41.000 m3.

Naselje Poljanice se snadbeva vodom sa jednog „belog“ bunara. Pored isporuke vode nezadovoljavajućeg kvaliteta, ovom naselju se daje najveći prioritet na aktivnostima mesečnog ispiranja kompletne vodovodne mreže zbog velike koncentracije gvožđa i taloga. Fizičko-hemijski sastav vode je još uvek nezadovoljavajući dok je mikrobiološka ispravnost vode na nivou od 77%. Radi povezivanja sistema vodosnabdevanja Poljanice na regionalni (ili opštinski) vodovod ili izgradnje mini postrojenja za prečišćavanje vode, kako bi se stanovništvu obezbedila kvalitetna voda za piće, predviđa se ulaganje i osavremenjivanje postojećeg sistema vodosnabdevanja. Planirani nivo proizvodnje vode u 2022.godini je 16.000 m3 a planirani nivo prodaje vode iznosi 8.900 m3.