LAP za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji opštine Bečej

Opština Bečej je u saradnji sa Stalnom konferenciojom gradova i opština u okviru projekta IPA Program podrške inkluziji Roma koji je na državnom nivou usvojen 2016. godine uradila dvogodišnji akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja na teritoriji opštine Bečej. Ovaj program pored samog dokumenta sadrži i određenu logistiku u vidu mobilnog tima za intervencije i  pomoć socijalno i na druge načine ugroženoj romskoj populaciji kao i značajna sredstva iz Opštine Bečej za implementiciju ovog programa.

Dokument sadrži  delove plana koji se odnose na sve vidove socijalnog uključivanja  od stambene do ekononomske, obrazovne podrške.  Operativni tim koji je oformljen u Opštini Bečej na inicijativu SKGO i samo Opštine a kojem je rukovodila Danela Doroslovački je dokument formatirao prema potrebama korisnika, Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici. Proces je bio participativan jer su u izradi dokumenta učestvovali i sami korisnici kroz fokus grupe ali i sve relevantne institucije i ustanove u gradu kao i pojedinci.

Za implementaciju ovog programa predviđeno je 106,5 miliona dinara od čega najveći deo su stambena zbrinjavanja korisnika ,poboljšavanje stambenih uslova  i pomoć za komunalnu opremeljenost. Udeo same Opštine Bečej je 63,3 miliona, ostatak je predviđeno da se nabavi iz donacija i drugih projekata i programa.

Nakon završetka nacrta dokumenta koji će ići dalje u skupštinsku proceduru javnosti je dokument predstavljen u vidu javne rasprave i prezenatcije programa i mera koje su predviđene. Pored Daniele Doroslovački koja je ispred Opštine Bečej predstavila LAP, javnoj raspravi je prisustvovao i predstavnik Stalne konferencije gradova i opština Dejan Marković.

 „Program IPA 2016 Program podrške inkluziji Roma kroz paket podrške za izradu i implementaciju sprovodi  SKGO  u 10 opština u Srbiji. Ovim diokumentom Opština Bečej je zaokružila svoj strateški i institucionalni okvir kada je u pitanju inkluzija Roma. Opština  Bečej je dobila jedan odličan dokument koji je potpuno u skladu sa zakonom i sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja , ova dva dokumenta, i lokalni i na državnom nivou, su veoma važni jer je Srbija kandidat za članstvo u EU i poglavlje 23 definiše da lokalne samouprave moraju da donesu svoje strateške dokumente koji se tiču inkluzije Roma. Tokom rada na ovom dokumentu imali smo kompletno participativni pristup izradi plana, imali smo lokalnu grupu za izradu plana, nekoliko fokus grupa i mogu samo da se zahvalim svima za podršku:  predškolskoj ustanovi, javnim preduzećima, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Domu zdravlja, Centru za socijalni rad, osnovnim i srednjim školama. Stalna konferencija gradova i opština je kao i opština Bečej izdvojila određena sredstva za implementaciju operativnog plana za mobilni tim koji je sastavni deo LAP-a, nisu to velika sredstva, više simbolična ali mogu da pomognu rad operativnog tima, i za 2020. godinu su planirana određena sredstva za molbilni tim. Za narednu godinu izdvojićemo 6000 evra, pored toga Opštini Bečej smo pomogli u donaciji jednog automobila za potrebe mobilnog tima.“ – rekao je Dejan Marković

Trenutno je otvoren javni poziv za javnu raspravu za sve građane opštine Bečej. Nacrt diokumenta je objavljen na opštinskom sajtu kao i obrazac za primedbe i sugestije koji je dostupan svim zainteresovanim građanima.  Javna rasprava ovim putem traje do 3. septembra.  Ovaj dokumet, uz sve analize trenutnog stanja uključenosti romske populacije , demografskih i drugih socijalnih podataka o stanovanju, zdravstvenoj kulturi, odnosu prema obrazovanju, mogućnostim azapošljavanja sadrži i nove mere i ciljeve za poboljšanje socijalnog uključivanja Roma u našoj opštini. Na osnovu ovih podataka su i donete i mere i ciljevi u dokumentu: oni se odnose na poboljšanje stambenih uslova, poboljšanje i afirmaciju obrazovanja, higijenskih i zdravstvenih navika, bolje informisanosti o uslugama socijalne zaštite kao uslova za zapošljavanje Roma i Romkinjja na teritoriji opštine Bečej.