Održana javna rasprava o LAP-u za rodnu ravnopravnost

Nakone nekoliko meseci intenzivnog rada na izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravost koji će u sledeće 4 godine (od 2018. do 2022) biti osnova za sprovođenje lokalne politike koja se odnosi na aktivnosti i unapređenja rodne ravnopravnosti u svim segmentima javnog života opštine Bečej konačno je za javnost objavljena finalna verzija dokumenta. Prema pravilima koje zahteva ovakva participativna izrada i donošenje dokumenta u lokalnom parlamentu na kraju procesa izrade  je organizovana i javna rasprava gde su javnosti predstavljene strateške oblasti dokumenta i osnovni ciljevi i aktivnosti.

Na javnoj raspravi je bilo reči i o metodologiji dokumenta, opisu stanja kroz prikupljene podatke i kroz sesije i razgovore sa građanima tokom izrade plana, strateškim  ciljevima i aktivnostima koje ih prate, a koje su definisane Nacrtom, načinom obezbeđivanja podrške i eventualnih sredstava za realizaciju aktivnosti, ali i planom praćenja, sprovođenja i procene uspešnosti, te planom komunikacije sa javnošću i između različitih aktera koji čine lokalnu politiku u ovoj oblasti.

Rodna ravnopravnost pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom, socijalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi od napretka jedne zajednice. Lokalna strategija za rodnu ravnopravnost i Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti dokumenti su čijim je usvajanjem opština Bečej potvrdila opredeljenje za evropski put. U svakom slučaju ovaj Akcioni plan predstavlja nastavak započetkih aktivnosti na unapređenju položaja žena.

Na početku javne rasprave saradnica na projektu izrade ovog plana iz SKGO Nataša Okilj koja već mesecima koordiniše rad sa svom lokalnim akterima u procesu planiranja i koja pored toga radi i na usklađivanju i povezivanju  ovog dokumenta sa procesom rodnog i budžetskog planiranja u opštini Bečej za sledeću godinu, je predstavila proces izrade ovog dokumenta i rekla da je zadovoljna kakav je odziv ovaj proces imao među svim akterima tokom izrade, od organa lokalne samouprave preko svih institucija i ustanova pa do civilnih udruženja i pojedinaca. Nataša Okilj je napomenula da je ova javna rasprava u gradu organizovana nakon  javnih rasprava koje su održane na teritoriji svih naseljnih mesta u opštinie Bečej i da je ovaj dokument bio predstavljen i prošao kroz javnu raspravu u Bačkom Petrovom Selu, Bačkom Gradištu, Radičeviću  i u Mileševu i Drljanu.

Nakon ovog uvodnog izlaganja članica ekspertskog tima za rodnu ravnopravnost SKGO Biljana Maletin je predstavila sadržaj plana i rekla da je osnovna ideja bila da se napravi standardni tekst plana i da se prioritreti postave u skladu sa već postojećim planovina na višem nivou ali se tokom rada ustanovilo da Bečej ima kapaciteta da napravi plan specifičan za lokalne potrebe i da u fokus stavi ono što su lokalni akteri u procesu izrade formulisali kao prioritete.

Plan sadrži pet osnovnih strateških oblasti: povećanje stepena bezbednosti u gradu, unapređenje položaja seoskih žena, unapređenje dostupnosti svih usluga ustanova i javnih preduzeća u gradu, unapređenje dostupnosti rekreativnog i školaskog sporta za devojčice i žene i unapređenje kapaciteta same lokalne uprave i javnih preduzeća i ustanova da se i ubuduće radi na implementaciji ovog dokumeta i drugih koji će imati za cilj poboljšanje stepena rodne ravnopravnosti u opštini Bečej. Kada je u pitanju deo plana koji se odnosi na poboljšanje bezbednosti Biljana Maletin je rekla da je tokom izrade dokumenta ovaj problem uvek postavljan kao prvi prioritet i da je većina aktera, uglavnom žena reklo da se ne osećaju bezbedno u gradu i da je neophodno da se unapredi infrastrukura grada u smislu bezbednosti kao što su osvetljenje ulica, koordinacija svih aktera u procesu rada na smanjenju nasilja u porodici (policija, ustanove socijalne zaštite, sudova, podigne svest građana da intervenišu, participacija zdravstvenih ustanova i sl).  Druga strateška oblast u dokumentu je unapređenje položaja seoskih žena gde su postavljeni ciljevi povećanje političke participativnosti seoskih žena, afirmacija udruženja seoskih žena, ekonomsko osnaživanje seoskih žena i dr. Treća oblast je poboljšanje usluga ustanova  i dostupnosti u svim delovima opštine Bečej (javnog prevoza, usluga ustanova zdravstvene zaštite, bezbednosne zaštite, socijalnih ustanova, ustanova kulture, javnih preduzeća, obrazovnih ustanova i sl.) tačnije uspostavljanje jednakih standarda usluga na teritoriji cele opštine kako u gradu tako i u selima. Četvrta oblast je obezbeđenje uslova za poboljšanje mogućnosti za bavljenje rekreativnim i školskim sportom za devojčice i žene. Peta oblast je podizanje kapaciteta same uprave i intitucija za nastavak rada na implementaciji ovog i drugih dokumenata koji se odnose na rodnu ravnopravnost, obezbeđivanje uslova za dalju edukaciju i obuku kadrova, na moguću promociju Bečeja kao grada koji je kroz ovaj proces izrade plana prošao sa veoma velikim uspehom dokazujući da ima velik potencijal da bude pozitivan primer ostalim opštinama koje tek ulaze u fazu planiranja, da se uspostave mehanizmi stalne kontrole uspešnosti implementacije plana i da se kroz proces rodnog budžetskog planiranja opredele i ubuduće planiraju sredstva koja će omogućiti da se isplanirano i ostvari.

Nakon predstavljenog plana na javnoj raspravi nije bilo intervencija prisutnih da se vrše neke korekcije dokumenta pa je plan u ovom obliku poslat najpre na donošenje na opštinsko Veće u toku septembra meseca a tokom jeseni bi trebalo da bude i predstavljen odbornicima  SO Bečej i usvojen na Skupštini čime će ovaj dokument postati i zvanično obavezujući za sprovođenje kao strateški dokument koji reguliše lokalnu politiku u ovoj oblasti.