Потписани колективни уговори за јавна предузећа

Колективни уговори за јавна комунална предузећа потписани су 8. јула од стране председника општине Бечеј и представника Одбора синдиката запослених у комуналано-стамбеним делатностима. Овим Уговором регулисане су све одредбе које се односе на уређење права и обавеза из области радних права ових предузећа.

Уговор садржи све одредбе које се односе права и обавезе радника кроз радни однос укључујући регулисање радног времена, одмор и одсуства са посла, безбедност и здравље на раду, регулишу остварење зараде, накнаде и друга примања, учешће запослених у управљању предузећем, регулишту права радника и предузећа у случају појаве вишка радника, надокнада штете, остварења и заштите права запослених, услове за рад синдиката у оквиру предузећа, одредбе о праву на штрајк, одредбе о решавању споророва.
Овај Уговор се непосредно примењује на сва јавна предузећа чији је оснивач Општина Бечеј, док ће се специфичности код сваког Послодавца регулисати Колективним уговором код послодавца. Колективни уговор код послодавца закључен на основу овог Уговора, не може да садржи одредбе којима се запосленима утврђују мања права и неповољнији услови од права и услова предвиђених Законом и овим Уговором.

Овај Уговор је закључен на период од три године. Овај Уговор обавезује и запослене који нису чланови синдиката потписника овог Уговора.
Уговор је потписан од стране председника општине Бечеј Драгана Тошића и председника Одбора синдиката запослених укомунално стамбеној делатности општине Бечеј Звонка Дајевића .