SO Bečej: Ugostitelji oslobođeni od plaćanja zakupnine za februar i mart

8. sednica SO Bečej održana je u četvrtak 11. februara. Razlog za sazivanje ove sednice, kako je obraz-ložio predsedavajući Igor Kiš, je pre svega bio da se po hitnom postupku usvoji Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora i površina javne namene u svojini opštine Bečej za februar i mart mesec.

Ova odluka je namenjena, kao stoji u obrazloženju, kako pomoć za lokalnu privredu, posebno za privrednike koji se bave pružanjem ugostiteljskih usluga. Odluka je doneta jednoglasno.

Dr Viktor Molnar, u svojstvu predsednika Saveta za privredu i poljoprivredu je obrazložio odluku i pozvao sve odbornike da glasaju za nju.
„Ovo je veoma važna odluka s obzirom da znamo kako je za ovu granu privrede izgledala cela prošla godina, ali to traje i sada. I kada je celokupna privreda i poljoprivreda u pitanju bilo je mnogo manje priliva i prihoda. Znamo i da svi ugostiteljski objekti nisu mogli da rade puno radno vreme i mislim da će bilo kakva olakšica ili pomoć ovoj grani privrede biti dobrodošla. Veoma je važno i da zadrže sve zaposlene.“ – rekao je dr Molnar.

Drvored hrastova na deonici puta Bečej – Bačko Petrovo Selo odlukom odbornika a na predlog opštinskog veća proglašeno je zaštićenim prirodnim dobrom od lokalnog značaja sa zvaničnim nazivom Spomenik prirode „Drvored hrastova kod Bačkog Petrovog Sela“. Sveih 55.337 metara kvadratnih koliko zauzima površine ovaj park prirode je u državnom vlasništvu a nosilac prava korišćenja su „Vode Vojvodine“ a za deo pored puta je JP „Putevi Srbije“. Zaštita podrazumeva da je zabranjeno narušavanje kontinuiteta drvoreda, da su zabranjeni svi radovi koji bi oštetili nadzemne i podzemne delove drveta, da je drvored zaštićen od neplanske seče, da je zabranjeno sađenje drugih vrsta, paljenje vatre u blizini, zadržavanje poljoprivredne mehanizacije, odlaganje ili deponovanje smeća, hemijsko zagađivanje prostora, korišćenje pesticida …

Kao i prethodnih godina na početku godine doneta je i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa za 2020. godinu.

Na dnevnom redu sednice bile su kadrovske promene u upravnom i nadzornom odboru Sportskog centra. Svi odbornici su jednoglasno glasali za ove promene.

Imenovan je i novi lokalni Savet roditelja i potvrđena su imena lekara za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika).

Na 8. sednici jednoglasno je izglasan i godišnji izveštaj o primeni Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za 2019. godinu.

Odbornica Edit Silađi se obratila ispred Saveta za društvene delatnosti koji je podržao usvajanje ovog izveštaja i apelovala da ubuduće izvestioci i članovi stručnih tela, ako su u mogućnosti, prisustvuju sednicama Saveta jer mogu da pomognu i da daju više informacija članovima Saveta o aktu koji razmatraju.
„Savet za društvene delatnosti razmatra pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, o kulturi, fizičkoj kulturi, sportu. Ovaj izveštaj prati odredbe Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije (2019 – 2023). Odredbe plana naglašavaju potrebu transparentnosti, ali i mogućnost primene normi specifičnih za Bečej za ostvarivanje i zaštitu javnog interesa koji mora da bude iznad ličnog. Izveštajem se konstatuje stepen ispunjenosti obaveza iz plana. Ovaj izveštaj je za 2019. godinu i ostavlja otvoreno pitanje dešavanja u 2020. godini ali i daje preporuke i koje aktivnosti treba izvesti i koje akte treba doneti u toku 2021. godine.“ – rekla je Edita Silađi.


Izveštaj Lokalnog plana za borbu protiv korupcije

Na sednici je usvojen i izveštaj Radnog tela za praćenje Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije. Izveštaj se odnosi na 2019. godinu i to za pola godine jer je Plan usvojen sredinom 2019. godine. U izveštaju na skoro 40-tak strana pobrojano je mnogo akata koje Opština Bečej nije uspela da donese kako bi obezbedila da se na efikasniji način sprovede adekvatno uvođenje mehanizama zaštite od korupcije i za javnost transparentniji rad sopstvenih službi i svih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač.

– Prva stavka u okviru izveštaja bila je organizacija javnih rasprava. Do sada je bila praksa održavanja javnih rasprava i to isključivo o budžetu jednom godišnje. U lokalnom planu predviđeno je da se mehanizam javnih rasprava koristi češće i za druge odluke koje su u interesu svih građana opštine. Preporučeno je da Opština organizuje i javne rasprave prilikom donošenja lokalnih propisa iz oblasti poljoprivrede, privrede, zdravlja, rodne ravnopravnosti, turizma, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i sl. Takođe potrebno je i da se utvrde pravila održavanja tih rasprava. U toku prethodnog perioda Opština nije usvojila Pravilnik o tome.

– O tome šta se i kako objavljuje na internet prezentaciji Opštine Bečej a namenjeno je informisanju javnosti takođe nije adekvatano regulisano Pravilnikom o objavljivanju akata na internet prezenataciji.

– Jedna od primedbi bila je i da Opština nije usvojila propise o donošenju odluka koje mogu imati već ugrađene rizike za korupciju i nije imenovala lice nadležno za procenu rizika od korupcije u lokalnim propisima. Imenovano lice bi imalo obavezu izveštavanja i upoznavanja javnosti sa tim izveštajima. Radno telo je preporučilo da se oformi i tim koji bi se bavio unapređenjem transparentnosti rada u okviru donošenja propisa.

– Kada je u pitanju oblast sprečavanja sukoba interesa konstatovano je u izveštaju da je što pre potrebno da se donese Odluka o prijavljivanju privatnih interesa funkcionera koja još nije usvojena (pretpostavka je da će to biti sredinom ove godine).
Ovo je mehanizam koji se postavlja u cilju povećanja transprentnosti privatnih interesa javnih funkcionera i sa njima povezanih lica, preporuka je takođe i da se na sajt postavi registar funkcionera sa prijavom privatnih interesa ukoliko postoje.

– U cilju sprečavanja „trgovine javnim ovlašćenjima” utvrđeno je da još uvek Opština nije usvojila ni Odluku o obavezi prijavljivanja ugovora između funkcionera i organa opštine i drugih javnih ustanova i preduzeća. To se pre svega odnosi na ugovore o delu, ugovore o privremenim i povremenim poslovima i sl.  Preporuka je da se Odluka donese i da svi potpisani ugovori budu objavljeni i dostupni javnosti na zvaničnoj prezentaciji Opštine Bečej.

– Opština Bečej u predviđenom roku nije donela ni Pravilnik o sukobu interesa, Poslovnik o radu tela za primenu pravila o sukobu interesa zaposlenih u organima Opštine Bečej niti je za te poslove imenovala lice kao koordinatora.

Nekoliko akata je ipak usvojeno na vreme: usvojen je Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja u Opštini Bečej npr. Kada je u pitanju sistem imenovanja direktora u javnim preduzećima usvojen je interni akt kojim se regulišu uslovi a na internet stranici postoji registar svih javnih preduzeća i ustanova sa svim relevantnim podacima. Za sve funkcije u javnim preduzećima vrši se sprovođenje javnih konkursa za izbor rukovodećih pozicija prema uspostavljenim pravilnicima. Radno telo je predložilo da se javne rasprave održavaju i o rezultatima rada javnih preduzeća i da se javno objave razultati tih javnih rasprava.

– Javno – privatno partnerstvo je takođe bilo predmet izveštavanja. U izveštaju se kaže da nije u roku (i još uvek) doneta Odluka SO Bečej koja definišta šta može biti predmet koncesije u opštini Bečej u skladu sa interesom građana Bečeja i očuvanja prirodnih resusa i drugih javnih dobara kao ni Odluka o obavezi studije opravdanosti i izvodljivosti prilikom eventualnog sklapanja ugovora o JPP bez elemenata koncesije, takođe nije usvojena ni odluka koja će regulisati ograničavanje odgovornosti članove konzorcijuma kod JPP. Kada su koncesije i JPP u pitanju potrebno je, prema izveštaju ovog radnog tela, da se donese još niz akata koji bi regulisali ovu oblast pre svega sa ciljem uspostavljanja mehanizama nadzora i transparentnosti zaključenja ovih javnih ugovora.

– Rad sa korisnicima u okviru administrativne uprave Opštine Bečej takođe poleže izveštavanju pa je tako konstatovano da u okviru Opštine ne postoji metodologija kontrole sprovođenja administrativnih procedura i ostvarivanja prava i obaveza korisnika usluga. Preporuka je da se do kraja ove godine donesu potrebni akti.

– Kada je u pitanju rad inspekcijskih službi u izveštaju stoji da je potrebno uspostaviti efikasnije mehanizme za transparentniji rad ovih službi što bi sama opština morala da reguliše internim aktom.Do sada to nije urađeno. Ipak konstatovano je da je Opštinsko veće donelo Rešenje kojim je formiralo koordinaciono telo koje koordinira rad inspekcijskih službi u Opštini Bečej.

– Izveštaj donosi i da su u Opštini Bečej formirana sva potrebna radna tela ali i da nisu usvojeni akti kojima se regulišu uslovi i kriterijumi imenovanja članova tih tela kao ni precizan delokrug rada istih. Nije formiran, niti objavljen na sajtu, javni registar radnih tela na nivou opštine Bečej.

– Izveštaj konstatuje i da su uspostavljeni svi elementi interne finansijske kontrole.

– Kada je u pitanju čitav proces kojim se reguliše na početku pomenuta javna rasprava o budžetu i uključivanje javnosti u kreiranje budžeta tu je Radno telo preporučilo i da je potrebno da se donesu pojedinačni akti koji regulišu oblasti i obaveza informisanja i izveštavanja javnosti o fazama u toku budžetskog ciklusa i same realizacije budžeta u toku godine.