Економија

Извештај Државне ревизорске институције о пословању општинске управе

Државна ревизорска институција је 15. децембра на свом сајту објавила Извештај о ревизији правилности пословања Општине Бечеј која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бечеј за 2010. годину.

Према овом извештају у раду локалне самоуправе постоје неправилности које нису отклоњене ни после 12 година али је овог пута „прегледано“ пословање управе до краја 2022. године.

Општина је, према овом извештају правилно уклонила 13 неправилности у раду на које су тада стављене примедбе као што су: усвојена је стратегија управљања ризицима и успостављена и организована интерна ревизија, у поступку припреме буџета корисници буџетских средстава доставили потпуну документацију, одлуком о буџету планирани расходи и издаци који ће се финансирати из сопствених прихода корисника, средства која су предвиђена за отплату кредита су планирана и извршавана на основу система јединствене буџетске класификације, целокупни приходи уплаћивани у буџет Општине, маса средстава за плате планирана у складу са важећим прописима, није вршена исплата помоћи у школовању деце запослених и помоћи за побољшање материјалних услова запослених, трошкови превоза на посао или са посла урачунати у уговореној нето суми накнаде и евидентирани на одговарајућој економској класификацији, јубиларне награде исплаћене у складу са важећим прописима, станови у државној својини, на којима право коришћења има Општина су евидентирани једино у пословним књигама Општине, успостављена равнотежа између имовине и извора средстава, нису одобравани кредити за решавање стамбених потреба именованим, постављеним и запосленим лицима.

Само делимично су отклоњене неправилности као што су: извршени расходи без валидне рачуноводствене документације, извршени расходи без спроведеног поступка јавне набавке, није усклађено стање потраживања и обавеза у пословним књигама са стварним стањем, није успостављена свеобухватна евиденција о финансијским трансакцијама општинске управе.

Оно што општинска управа није отклонила су: број запослених лица на одређено време и ангажованих лица већи је и даље у односу на прописани лимит, неправилно су исказан резултати у Билансу прихода и расхода, као и то да није у појединим случајевима извршен повраћај неутрошених средстава буџета.

Већи број запослених лица по уговору била је једна од замерки ре-визора. Ово се односни на укупан број запослених лица на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама које превазилази 10 одсто укупног броја запослених лица на неодређено време, што није у складу са Законом о буџетском систему.

Једна од ставки у ревизији било је и финансирање фудбалског клуба. Општина Бечеј преузела је обавезе и извршила расходе на име дотација спортском клубу ОФК „Бечеј 1918“ у износу од 3.600.000 динара без достављеног завршног извештаја о реализацији програма спортског клуба са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава. На овај начин, извршени су расходи, без валидне рачуноводствене документације, што није у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о буџетском систему.

Такође, Општинска управа Општине Бечеј је преузела обавезе и извршила расходе за набавку пића и других добара за потребе општинске кантине и за ангажовање лица по основу уговора о делу у износу од најмање 4.232.000 динара, без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

Према извештају ревизора општина Бечеј нема успостављену свеобухватну евиденцију о финансијским трансакцијама Општинске управе, а која се односи на домаће акције и остали капи-тал, односно која обезбеђује детаљне податке код којих правних лица и у ком износу општина Бечеј има учешће капитала у капиталу тих правних лица, што није у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.