Економија

ЈП „Водоканал“: Стање водовода у Бечеју и селима, план за 2022. годину

Јавно предузеће „Водоканал“ је у овој 2022. години је осим планова који се односе на редовно одржавања водоводне инфраструктуре у свом редовном годишњем плану објавило да су и даље најважнији приоритети обезбеђење потребних капацитета за производњу довољне количине воде за пиће као и смањивање нивоа губитака воде на мрежи на ниво од 44% укупно произведене воде, повећање нивоа фактурисане количине воде за 20%, спровођење активности санације, реконструкције и модернизације водоводне и канализационе мреже у циљу повећања степена доступности услуге испоруке воде на приближно 100%.  

Поред тога у плану стоји и да ће радити на активностима изградње водоводне односно канализационе мреже у дужини од 1 км односно 5 км у циљу повећања броја корисника и на обезбеђивању оптималних услова за одвођење и пречишћавање отпадних вода. 

Према плану за 2022. годину, када је водоснабдевање у бечејској општини у питању, у њему стоји и да је и даље неопходно избушити нове бунаре и паралелно константно вршити ревитализацију постојећих бунара како би се постигао виши ниво бунарских капацитета, односно како би јавно предузеће располагало са 20%  резервне количине сирове воде у циљу избегавања потребе смањивања притиска у водоводној мрежи који је и даље, ако је судећи према реакцијама грађана посебно током летњих месеци, веома проблематичан, посебно у колективним зградама. Према плану такође потребно је континуално радити и издвајати средства за смањивање губитка воде у водоводној мрежи, јер су губици у сталном порасту и далеко изнад прихватљивог нивоа и европског стандарда. Губитке би требало смањити на максимално могући ниво од 25%-30%. У правцу смањења губитака, првенствено треба радити на замени старе дистрибутивне мреже цевоводима који задовољавају све техничке карактеристике у погледу пречника и врсте материјала. Такође, треба радити на зонирању  водоводне мреже, мерењу по зонама, проналажењу цурења, проналажењу илегалних прикључака, и све то евидентирати и пратити помоћу ГИС софтвера а који је у јавном предузећу имплементиран од 2018.године.

Поред текућег одржавања и замене застареле опреме, потребно је кренути у правцу стварања  регионалног или општинског водовода. Повезивањем насељених места на регионални систем водоснабдевања, обезбедило би се квалитетно и континуално водоснабдевања домаћинстава и индустрије. За изградњу општинског и/или регионалног водовода, било би потребно изградити додатне бунарске капацитете, потисне цевоводе, резервоаре и бустер (пумпне) станице.  Планирани ниво производње воде у 2022.години је 2.900.000 м3 а планирани ниво продаје воде износи 998.500 м3. 

Када су у питању водоводи по селима предвиђене инвестиције односе се углавном на уградњу фреквентног регулатора, електромагнетног мерач протока на бунар, уградњу аутоматског дозирног системе за „Оксихлор“, успостављање даљинског надзора над управљањем бунара, израду видео надзор над бунарима као и на текуће одржавање у смислу ограђивања бунара, малтерисања и кречења хидрофорских и бунарских шахтова.

У Бачком Петровом Селу главни приоритет водоснабдевања у јесте обезбеђење квалитетне пијаће воде. У том правцу, потребно је израдити пројектне документације, изградити магистрални цевовод од новог водозахвата, изградити уличних водова, тамо где не постоје и тамо где су од неадекватног материјала и пречника, и  уградити аутоматске дозирне системе за производњу „Оксихлора“ на лицу места. Бачко Петрово Село се снабдева водом из 2 „бела“ бунара са новог изворишта и са 2 артешка  бунара (VZ-9 и VZ-3), с тим да је артешки бунар у функцији само у летњем периоду. Нови систем водоснабдевања са „белом“ хлорисаном водом покренут је децембра 2018.године. Тренутно, расположива количина воде задовољава потрошњу у зимском периоду. Међутим, највећи проблем је неизграђеност магистралних цевовода. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док  је микробиолошка исправност воде на нивоу од 82% према Правилнику о квалитету воде за пиће. Такође на годишњем нивоу, неопходно је вршити месечну дезинфекцију и испирање бунара и мреже.  Планирани ниво производње воде у 2022.години је 390.000 м3 а планирани ниво продаје воде износи 266.000 м3.

Када је водоснабдевање у Бачком Градишту у питању ово насеље се  снабдева водом из три „бела“ бунара. Ново избушени бунар Б1-1 пуштен је у  рад у априлу 2019. године. У 2017.години су пуштени у рад уређаји за дезинфекцију воде (Оксихлорогени) са производњом оксихлора на лицу места. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Микробиолошка исправност воде је нивоу од 84% али је физичкохемијски састав на граници критеријума по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Предвиђено је и повезивања водоснабдевања Бачког Градишта на регионални (или општински) водовод, како би се становништву обезбедила квалитетна вода за пиће, предвиђају се активности на улагању и осавремењивању постојећег система водоснабдевања. Планирани ниво производње воде у 2022.години је 290.000 м3 а планирани ниво продаје воде износи 186.000 м3.

Насеље Радичевић се снабдева водом из два бунара која наизменично раде, по пола месеца. Расположива количина воде задовољава тренутне потребе становништва. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући али је микробиолошка исправност воде на нивоу од 95%. Ради повезивања система водоснабдевања Радичевића на регионални (или општински) водовод, како би се становништву обезбедила квалитетна вода за пиће, предвиђа се улагање и осавремењивање постојећег система водоснабдевања. Планирани ниво производње воде у 2022.години је 75.000 м3 а планирани ниво продаје воде износи 60.000 м3.

Насеље Милешево се снабдева са три „бела“ бунара од којих је Б-1 главни бунар, јер даје 90% од испоручене воде, бунар Б-2 ради само при већој потрошњи док се бунар Б-3 укључује само ако дође до квара на бунару Б-1. Физички-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 95%. У јулу месецу 2019. године уграђен је  фреквентни регулатор на бунару Б-1, чиме је постигнуто стабилније водоснабдевање а током 2020. године завршена је набавка и уградња и пуштен је у рад уређај за дезинфекцију воде са производњом оксихлора од соли на месту потрошње. Ради повезивања система водоснабдевања Милешева на регионални (или општински) водовод или изградње постројења за пречишћавање воде како би се становништву обезбедила квалитетна вода за пиће, предвиђа се улагање и осавремењивање постојећег система водоснабдевања. Планирани ниво производње воде у 2022. години је 80.000 м3 а планирани ниво продаје воде износи 41.000 м3.

Насеље Пољанице се снадбева водом са једног „белог“ бунара. Поред испоруке воде незадовољавајућег квалитета, овом насељу се даје највећи приоритет на активностима месечног испирања комплетне водоводне мреже због велике концентрације гвожђа и талога. Физичко-хемијски састав воде је још увек незадовољавајући док је микробиолошка исправност воде на нивоу од 77%. Ради повезивања система водоснабдевања Пољанице на регионални (или општински) водовод или изградње мини постројења за пречишћавање воде, како би се становништву обезбедила квалитетна вода за пиће, предвиђа се улагање и осавремењивање постојећег система водоснабдевања. Планирани ниво производње воде у 2022.години је 16.000 м3 а планирани ниво продаје воде износи 8.900 м3.