Друштво

ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији општине Бечеј

Општина Бечеј је у сарадњи са Сталном конференциојом градова и општина у оквиру пројекта ИПА Програм подршке инклузији Рома који је на државном нивоу усвојен 2016. године урадила двогодишњи акциони план за социјалну инклузију Рома и Ромкиња на територији општине Бечеј. Овај програм поред самог документа садржи и одређену логистику у виду мобилног тима за интервенције и  помоћ социјално и на друге начине угроженој ромској популацији као и значајна средства из Општине Бечеј за имплементицију овог програма.

Документ садржи  делове плана који се односе на све видове социјалног укључивања  од стамбене до еконономске, образовне подршке.  Оперативни тим који је оформљен у Општини Бечеј на иницијативу СКГО и само Општине а којем је руководила Данела Дорословачки је документ форматирао према потребама корисника, Рома и Ромкиња у локалној заједници. Процес је био партиципативан јер су у изради документа учествовали и сами корисници кроз фокус групе али и све релевантне институције и установе у граду као и појединци.

За имплементацију овог програма предвиђено је 106,5 милиона динара од чега највећи део су стамбена збрињавања корисника ,побољшавање стамбених услова  и помоћ за комуналну опремељеност. Удео саме Општине Бечеј је 63,3 милиона, остатак је предвиђено да се набави из донација и других пројеката и програма.

Након завршетка нацрта документа који ће ићи даље у скупштинску процедуру јавности је документ представљен у виду јавне расправе и презенатције програма и мера које су предвиђене. Поред Даниеле Дорословачки која је испред Општине Бечеј представила ЛАП, јавној расправи је присуствовао и представник Сталне конференције градова и општина Дејан Марковић.

 „Програм ИПА 2016 Програм подршке инклузији Рома кроз пакет подршке за израду и имплементацију спроводи  СКГО  у 10 општина у Србији. Овим диокументом Општина Бечеј је заокружила свој стратешки и институционални оквир када је у питању инклузија Рома. Општина  Бечеј је добила један одличан документ који је потпуно у складу са законом и са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња , ова два документа, и локални и на државном нивоу, су веома важни јер је Србија кандидат за чланство у ЕУ и поглавље 23 дефинише да локалне самоуправе морају да донесу своје стратешке документе који се тичу инклузије Рома. Током рада на овом документу имали смо комплетно партиципативни приступ изради плана, имали смо локалну групу за израду плана, неколико фокус група и могу само да се захвалим свима за подршку:  предшколској установи, јавним предузећима, Националној служби за запошљавање, Дому здравља, Центру за социјални рад, основним и средњим школама. Стална конференција градова и општина је као и општина Бечеј издвојила одређена средства за имплементацију оперативног плана за мобилни тим који је саставни део ЛАП-а, нису то велика средства, више симболична али могу да помогну рад оперативног тима, и за 2020. годину су планирана одређена средства за молбилни тим. За наредну годину издвојићемо 6000 евра, поред тога Општини Бечеј смо помогли у донацији једног аутомобила за потребе мобилног тима.“ – рекао је Дејан Марковић

Тренутно је отворен јавни позив за јавну расправу за све грађане општине Бечеј. Нацрт диокумента је објављен на општинском сајту као и образац за примедбе и сугестије који је доступан свим заинтересованим грађанима.  Јавна расправа овим путем траје до 3. септембра.  Овај докумет, уз све анализе тренутног стања укључености ромске популације , демографских и других социјалних података о становању, здравственој култури, односу према образовању, могућностим азапошљавања садржи и нове мере и циљеве за побољшање социјалног укључивања Рома у нашој општини. На основу ових података су и донете и мере и циљеви у документу: они се односе на побољшање стамбених услова, побољшање и афирмацију образовања, хигијенских и здравствених навика, боље информисаности о услугама социјалне заштите као услова за запошљавање Рома и Ромкињја на територији општине Бечеј.