Општина Бечеј: Осветљење саобраћајнице у Индустријској зони

Прошле недеље на сајту општине Бечеј објављено је обавештење да је завршена изградња јавне расвете за осветљење саобраћајнице у Индустријској зони. Расвета је постављена у индустријској зони уз саобраћајницу дугу око 800м. Пројектом је било предвиђено да се за осветљење дуж саобраћајнице постави 18 стубова висине 8м, на које су монтиране 19 комада светиљки ROADMASTER M HM99 LIMAS. Укупна инсталирана снага светиљке је 99W. Вредност инвестиције била је 4.500.000,00 без ПДВ.

У саопштењу каже се да је ово била веома битна инвестиција јер је Индустријска зона Општине Бечеј веома атрактивна локација за инвеститоре, са сада одличном инфраструктуром, уређеним саобраћајницама, водоводном, канализационом и гасификационом мрежом.  Простор обухвата плана је 437,40 ha. Земљиште на којој се налази по свом саставу припада ливадској црници на лесној тераси. То је квалитетно земљиште погодно пре свега за ратарску производњу.

Простор Индустријске зоне почео је да се формира као радна зона пре скоро три деценије. Северни део простора је изграђен и инфраструктурно опремљен према текућим захтевима. Преостали део простора користи се као пољопривредно земљиште до привођења намени. Сви изграђени објекти су производни, складишни и пратећи објекти производње. С обзиром на тренутно стање саобраћајне, водоводне и електроенергетске инфраструктуре потребно је још доста тога да се уради од прилагођавања саобраћајница (изградња саобраћајних прикључака, паркинг површина и др.) која ће повезивати ову зону са категорисаном путном мрежом укључујући и нову планирану брзу саобраћајницу која је планирана. Када је водопривредна инфраструктура Индустријске зоне Бечеја у питању на том простору се корисници простора делом снабдевају водом из јавног водовода, а делом из својих бунара.

Електроенергетска инфраструктура на том делу простора општине Бечеј, како стоји у плану зоне, има изграђену надземну електроенергетску високонапонску  мрежу  од 110 kV и подземну 20 kV мрежа преко које је обезбеђено напајање електричном енергијом постојећих корисника. У плану зоне се такође каже и да је за потребе напајања електричном енергијом нових садржаја потребно је изградити нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и нисконапонску и трафостанице 20/0,4 kV преноса.