ПИО РС: Конкурс за решавање стамбених потреба корисника пензија давањем станова у закуп

На основу  члана 30. став 1. Правилника о решавању стамбених потреба корисника пензија („Сл. Гласник РС“ број 56/2006.) у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Покрајинском фонду за пензијско и инвалидско осигурање, директор Филијале Врбас расписује

КОНКУРС

ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА ДАВАЊЕМ СТАНОВА У ЗАКУП

I

Расписује се конкурс за решавање стамбених потреба корисника пензија са територије Општине Бечеј, давањем у закуп на одређено време од 5 година, са могућношћу продужења уговора, 1 стан у пословно-стамбеној  згради, у улици Јожефа Атиле број 13, стан број  4 у приземљу, површине 37 м2 у Бачком Петровом Селу.

II

Право на решавање стамбених потреба по одредбама Правилника о решавању стамбених потреба корисника пензија („Сл. Глас-ник РС“ број 56/2006-у даљем тексту Правилник) има корисник пензије који је право на пензију остварио у Фонду, као и корисник пензије који  је право на пензију остварио у бившим републикама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, под условом да је држављанин Републике Србије и да има последње пребивалиште на територији општине Бечеј.

III

Право на решавање стамбене потребе, давањем стана у закуп, по одредбама Правилника има корисник пензије под следећим ус-ловима:

 1. Да је без стана, закупац или власник стамбене зграде, односно стана неодговарајућег по структури, у смислу Правилника, или неконфорног стана;
 2. Да се отуђењем, односно поклоном, одрицањем или некоришћењем стамбеног простора који одговара његовим стамбеним потребама и потребама његовог породичног домаћинства или на други начин није довео у ситуацију да нема решену стамбену потребу;
 3. Да заменом стамбене зграде или стана није погоршао стамбене прилике.

IV

Сматра се да корисник пензије има решену стамбену потребу уколико он, његов брачни друг или чланови његовог породичног домаћинства имају решену стамбену потребу по основу рада, односно из средстава за решавање стамбених потреба пензионера (доделом стана у закуп, давањем кредита, односно зајма), на територији бивше СФРЈ. Корисник пензије има решену стамбену потребу и уколико су он, његов брачни друг или чланови његовог породичног домаћинства, решили стамбену потребу на други начин (наслеђем, поклоном, куповином), а стан се налази у месту пребивалишта, односно месту које гравитира месту пребивалишта.

V

Члановима породичног домаћинства за које се утврђује одговарајући број бодова и одређује припадајућа структура стана сматрају се:

 1. брачни друг,
 2. деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад) до навршених 18 година живота, под условом да са корисником пензије станују, да се налазе на редовном школовању, а најдуже до 26. године живота и да нису у радном односу,
 3. друга лица, која је корисник пензије или његов брачни друг дужан да издржава, у складу са Законом о браку и породичним односима, ако се издржавање фактички остварује и живе са корисником пензије у заједничком домаћинству три или више година, а немају решену стамбену потребу.

VI

Захтеви се подносе Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Покрајинском фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Филијали Врбас, улица Маршала  Тита број 78/а, 21460 Врбас  у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у листу „Бечејски дани“ и на огласним таблама Филијале, Службе филијале у Бечеју  и организација пензионера и инвалида рада са територије општине Бечеј, са назнаком за Стамбену комисију.

VII

Уз захтев се подносе следећи докази:

 1. Докази о стамбеном статусу (Извод из катастра).
 2. Докази о члановима домаћинства (фотокопија личне карте а за лица млађа од 16 година Извод из матичне књиге рођених).
 3. Докази о здравственом стању корисника пензије и чланова његовог породичног домаћинства.
 4. Докази о трајању пребивалишта на територији општине Бечеј (Уверење МУП-а Србије Полицијска станица Бечеј).
 5. Докази о учешћу у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, односно о члану породичног домаћинства погинулом као борцу у овим акцијама.
 6. Докази о материјалним приликама (чек од пензије за подносиоце захтева и чланове домаћинства уколико су пензионери, за чланове домаћинства који су у радном односу потврда о просеку зараде за три месеца која претходе дану објављивања конкурса, за незапослене чланове домаћинства уверење Националне службе за запошљавање и доказе о евентуалним другим приходима које остварује подносилац захтева односно чланови његовог домаћинства).
 7. Решење о статусу ратног војног инвалида од I до V групе.
 8. Решење Фонда о телесном оштећењу од најмање 70% , или право на новчану накнаду за негу и помоћ другог лица.

Све информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон:021/7953-410; у времену од 08:00 до 14:00 часова, сваког радног дана.

Директор Филијале, У Врбасу, _12.9.2022. године,  Душан Килибарда