Друштво

Центар за социјални рад: План рада на основу извештаја за 2022. годину

Центар за социјални рад је на основу прошлогодишњег извештаја и смерница о стању социјалних права на територији општине Бечеј направио план рада за ову годину. 

На сајту ове установе објављен је и извештај у којем је јасно показано да сваке године постоји све већа потреба за услугама социјалне заштите о чему говоре и појединачни подаци за сваку од категорија становништва којима се бави ова установа. 

Како је  на крају 2022. године објављено у извештају Центра на  евиденцији  ове социјалне установе  налази  се 13204  корисника  услуга  социјалне  заштите  са  територије  општине  Бечеј.  У  току  2022. године  евидентирано  је  4638  корисника,  док  је  у  току  2021.  године  тај  број  износио 4011  корисника што је значајно повећање.  

Кретање  броја  корисника  по  узрасту  у  току  2022.  године  је  следеће:  деца (0-17  година):  1295,  млади (18-25  година):  488,  одрасли  (26-64  година):  1954  и  старији  (65 и  више  година):  901.  На  евиденцији  се  у  току  2022.  године  налази  2049  особа  мушког пола  и  2589  лица  женског  пола. 

Бележи  се  све  већи  број  корисника  који  поред  материјалних  давања користе  и  друге  услуге  социјалне  заштите  –  у  поступцима  поверавања  деце,  насиља  у породици,  услуге  саветовалишта,  малолетничка  деликвенција…. 

Највећи  број  корисника  из  свих  старосних  група  и  даље  је  из  категорије материјално  угроженог  становништва,  који  нису  у  могућности  да  задовољавају сопствене  егзистенцијалне  потребе  и  потребе  чланова  своје  породице  (2.003 регистрованих  лица).  

У  току  2022.  године  Центру  се  обратило  249  лица  која  су  била  у потреби  за  домским  или  породичним  смештајем,  регистровано  је  172  лица  жртава 10 насиља,  занемарених  лица  или  у  ризику  од  занемаривања. У  току  2022.  године Центру  је  поднет  1569  захтева  за  остваривање  права  на  једнократну  новчану  помоћ, од  чега  је  признато  1455  права.  Међу  подносиоцима  захтева  за  остваривање  права  на једнократну  новчану  помоћ  највише  је  припадника  Ромске  националности,  старих  и болесних  грађана  општине  Бечеј,  самохраних  родитеља,  вишечланих  породица,  жртава насиља.  Још један забрињавајући податак је и да је предмет  великог  броја  захтева  за  једнократном  новчаном  помоћи  је  здравствена заштита  грађана,  коју  редовно  здравствено  осигурање  не  покрива  (болничко  лечење, специјализовани  прегледи,  куповина  лекова  без  рецепта,  путовања  ради  болничког лечења…).  

У  зимском  периоду  број  захтева  за  једнократном  новчаном  помоћи  је  највећи, када  се  Центру  обраћају  корисници  најчешће  због  набавке  огревног  дрвета.  Центар  за социјални  рад  Бечеј,  захваљујући  деценијској  сарадњи  са  немачком  организацијом и  ове  године  је  поред редовних  активности,  поделио  огрев  за  преко  300  породица. 

У  току  2022.  године поднето  је  455  захтева  за  остваривање  права  на  новчану  социјалну  помоћ,  од  чега  је признато  452  права.  Број  породица  које  остварују  право  на  новчану  социјалну  помоћ и  даље  се  креће  око  1000,  а  на  евиденцији  Центра  у  току  2022.  године  налази  се  2003 грађана  општине  Бечеј  из  категорије  материјално  угрожена  лица  и  611  деце.  

У  току 2022.  године  поднето  је  78  захтева  за  остваривање  права  на  туђу  негу  и  помоћ,  а  у току  године  је  признато  50  права. Сличан  тренд  кретања  корисника  услуга  социјалне  заштите  очекује  се  и  у  2023. години.  

Такође, забрињавајући  је  податак  да  је  у  току  2022.  године  на  евиденцији  Центра  регистровано 150  малолетних  лица  са  проблемима  у  понашању  и/или  у  сукобу  са  законом,  као  и  56 покренутих  прекршајних  поступака  против  малолетних  лица.  Чак  266  деце  у  току 2022.  године  регистровано  је  у  различитим  споровима  око  вршења  родитељског права,  као  и  60  деце  са  неадекватним  родитељским  старањем.  Лоши  социо- материјални  услови  у  породици  утичу  на  све  области  живота  деце  и  младих  особа  –  на њихово  понашање,  интересовања,  ставове,  однос  према  друштвеним  –  вредностима, здрављу,  образовању.  ЦСР  Бечеј,  у  наредном  периоду  планира  да  појача превентивне  програме  рада  са  децом  и  младима,  кроз  сарадњу  са  партнерима  из  других релевантних  установа  и  организација.  

Током  2022.  године регистровано  је  60  деце  жртава  насиља  и  занемаривања,  као  и  4  процесуирана случаја  вршњачког  насиља  у  ЦСР.  Планирано  је  да  се  у  2023.  години  настави  са одржавањем  квалитета  међусекторске  сарадње  релевантних  установа,  институција  и организација,  као  и  да  се  друштвеном  феномену  насиља  приступи  превентивним  мерама. 

У  току  2022.  године  20  деце  и  младих  користило је  услугу  Дневни  боравак.  Регистровано  је  5  деце  и  младих  који  су  ову  услугу користили  први  пут  у  току  2022.  године.  Од  краја  2021.  године  активности  у  оквиру услуге  Дневни  боравак  организују  се  и  ван  Бечеја,  у  Бачком  Градишту.  Током  2022. године  око  10 оро  деце  сваког  четвртка  долазило  је  на  едукативне  радионице  у  просторије Месне  заједнице.  У претходном  извештајном  периоду  број  одраслих  особа  које  су  биле  на евиденцији  Центра  за  социјални  рад  Бечеј  је  износио  1954.

Забележен  је  пораст  броја старијих  особа  без  породичног  старања  које  су  у  потреби  за  смештајем  у  неку  од установа  социјалне  заштите.  Такође  велики  број  старијих  особа  из  категорије  хронично оболелих  и  инвалидних  лица  је  користило  услуге  помоћи  у  кући  које  се  решавају  у сарадњи  са  локалном  самоуправом  и  ДОО  „,Наша  чуваркућа“. Очекује  се  да  ће  и  у  2023.  години,  узимајући  у  обзир  целокупну  ситуацију  у друштву  и  општини  Бечеј,  доћи  до  повећања  броја  старијих  особа  корисника  услуга  ЦСР. Све  је  већи  број  старих  особа,  корисника  услуга  Центра  за  социјални  рад  Бечеј, али  и  оних  који  остварују  право  на  минималне  пензије,  те  живе  у  веома  тешким  социо- економским  околностима.  Додатни  проблем  је  одлив  младих  из  општине  Бечеј,  што резултира  све  већим  бројем  самачких  домаћинстава  старих  особа.  Све  чешће  Центру  се обраћају  старе  особе  које  су  усамљене,  без  могућности  да  саме  брину  о  себи  и домаћинству,  неинформисане  о  својим  правима  и  могућностима…  

У  току  2022.  године  регистровано  је  60  деце  жртава  насиља  и  занемаривања,  60 дете  са  неадекватним  родитељским  старањем,  233  деце  чији  се  родитељи  споре  око вршења  родитељског  права.  Евидентирано  је  89  деце  која  су  под  старатељском заштитом,  62  деце  којима  је  признато  право  на  смештај  у  хранитељске  породице. Евидентирано  је  150  деце  са  проблемима  у  понашању  и  у  сукобу  са  законом. Тренутно  општина  Бечеј  располаже  са  36  хранитељских  породица,  чији  су капацитети  попуњени.