Друштво

Еко-школа у ОШ „Север Ђуркић“

Основци у ОШ „Север Ђуркић“, тачније ученици седмог и осмог разреда су у претходних неколико недеља имали прилику да заједно са члановима и предавачима из Друштва интелектуалаца браћа Тан учествују у едукативно-истраживачком пројекату Еко-школа. Мото и основна идеја овог међународног пројекта је „Треба да предамо ову нашу Земљу нашој деци у бољем стању него што смо је ми добили“.
Друштво интелектуалаца браћа Тан заједно са мађарском Фондацијом „Eco-Centar“ из Кишкунфелеђхаза реализује велики ИПА пројекат под називом „Eco-school“ са циљем едукације основаца на тему екологије и еколошки и друштвено одговорног начина живота у оба града и то комбинацијом предавања и практичних радионичарских програма и истраживања. Овај пројекат се ради паралелно у Мађарској и у Бечеју и обухвата групу од 25 деце у оба града који ће током следећих неколико месеци реализовати овај пројекат. Поред предвиђених радионица и предавања које су већ у току обе групе деце ће имати и шест путовања на практичну наставу у природи током којих ће урадити 6 заједничких студија са темама: околина и друштво, уштеда енергије, уштеда воде, уштеда материјала, изградња заједнице, одрживи производи. Ове студије биће уграђене у наставни програм и биће прерађене и стручно обрађене за потребе практичне наставе и за уџбенике. У Северу су ученици протеклих неколико недеља већ обрадили ове теме на секцији а са овим програмом организатори ће урадити и по једно предавање у Бачком Петровом Селу, Ади и Малом Иђошу.
У фoрмирaњу eкoлoшкe културe деце али и савременог човека уопште вaжну улoгу имa систeм eкoлoшкoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa. Oбрaзoвнo – вaспитни прoцeс у функциjи зaштитe и унaпрeђивaњa живoтнe срeдинe прeдстaвљa свeснo и плaнскo рaзвиjaњe знaњa o чoвeкoвoj срeдини у тoку читaвoг живoтa, кoje имa зa циљ рaзвиjaњe свeсти o oснoвним кaрaктeристикaмa чoвeкoвe срeдинe, oднoсa у њoj и oднoсa прeмa њoj, нa oснoву кoje ћe тeжити oчувaњу и унaпрeђивaњу срeдинe. Eкoлoшкo oбрaзoвaњe и фoрмирaњe eкoлoшкoг нaчинa мишљeњa зaпoчињe у нajрaниjoj млaдoсти, пa je, oтудa вeoмa знaчajнa улoгa oбрaзoвнo-вaспитних oргaнизaциja нa свим нивoимa стицaњa знaњa (oснoвнo-шкoлскo, срeдњe и висoкoшкoлскo). То је зaдaтaк школа јер школовање подразумева и вaспитaње (за улогу у друштву) и oбрaзoвaње, тј. стицaњe знaњa. Гeнeрaциjе кoje стaсaвajу морају да науче да им је приоритет рeшaвaња прoблeмa које је људска врста направила на планети као последицу технолошког развоја и за то морају имати систeмaтизoвaнa знaњa o сaврeмeном кaрaктeру и суштини oпaснoсти угрoжавања срeдинe; o нaчину oтклaњaњa нeгaтивних пoслeдицa нa-рушeнe eкoлoшкe рaвнoтeжe.
У разговору са ученицима, који су део овог програма и саме еко секције у школи, реклу су нам да после ових предавања имају много више знања и да се и у свакодневном животу одговориније односе према одлагању смећа нпр. али и да више примећују проблеме, загађења воде, ваздуха и нехигијену у граду.
Предавачи из Друштва интелектуалаца браћа Тан похвалили су и наставно особље и ученике школе „Север Ђуркић“ јер су у овој школи пронашли најбољи одзив за овај пројекат.