Друштво

Фирме имају рок од 30 дана да донесу интерни План примене мера за спречевање појаве и ширење епидемије

У Србији је на снагу у суботу 11. јула ступио на снагу Правилник који даје послодавцима рок од 30 дана да донесу план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Тај план је „саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду“.

У самом Правилнику нису прописане казнене мере, али се оне налазе у Закону о безбедности и здрављу на раду. У њему је прописана казна од 800.000 до 1.000.000 динара, ако „не измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада“. Казна за запослене који не буду поштовали прописане мере креће се од 10.000 до 20.000 динара.

Интерни планови за фирме морају да садрже одредбе које се односе и не послодавце и на запослене. Послодавац је дужан да план изради до 10. августа и он треба да буде у писаној форми и да садржи део који се односи на организацију рада, ако је могуће у сменама са што мање запослених у једној смени, план и евиденцију одржавања простора и средстава за рад, обавезну дезинфекцију, чишћење, упутства за рад са клијенатима и спољним сарадницима.