Јавни позив за вршење услуга селективног риболова

Na osnovu Odluke direktora o vršenju selektivnog ribolova broj: 291/2019 od 10. 10. 2019. godine, raspisuje se

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje pismenih ponuda za vršenje usluga selektivnog ribolova

Javno preduzeće za komunalne usluge Komunalac Bečej, kao upravljač zaštićenog prirodnog dobra Park prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva, poziva sve zainteresovane ponuđače – privredne ribare, da podnesu pismene ponude za vršenje usluge selektivnog ribolova na ribarskom području u Parku prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva.

Selektivni ribolov vrši se do 31. 12. 2019. godine za sledeće alohtone vrste riba: tolstolobik, amur i srebrni karaš, po osnovu Rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj 03-1481/2 od 20. 06. 2019. godine.

Selektivni ribolov se može vršiti alatima propisanim Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Sl. glasnik RS” br 128/2014), Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (“Sl. glasnik RS” br 9/2017 i 34/2018), a sve u skladu sa Rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj 03-1481/2 od 20. 06. 2019. godine.

1. Uslovi za podnošenje ponuda:
Ponude za uslugu selektivnog ribolova mogu podneti ponuđači privredna društva i preduzetnici koji ispunjavaju uslove za privredni ribolov i koji su registrovani i za promet ribe. Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje Izvodom iz Privrednog registra / potvrdom o registraciji za privrednog ribara i za promet ribe.
2. Rok za podnošenje ponuda
Rok za podnošenje ponuda i tražene dokumentacije je do 04. 11. 2019. godine do 14,00 časova. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu JP Komunalac Bečej, Bečej ulica Lovačka br. 5. do gore navedenog datuma i časa, bez obzira na način dostavljanja. Javno otvaranje ponuda izvršiće se dana 04. 11. 2019. godine u 14,10 časova u JP Komunalac Bečej, u Bečeju u ulici Lovačka br. 5.

3. Cena usluga
Cena usluge za selektivni ribolov je uključena u otkupnu cenu ribe, koja je predmet ponude.Minimalna otkupna cena (sa PDV-om) po vrstama izlovljenih riba je:

  • tolstolobik 100,00 din/kg
  • amur 150,00 din/kg
  • srebrni karaš 70,00 din/kg

Ponuđač ne može ponuditi nižu cenu od minimalne otkupne cene iz prethodnog stava, u suprotnom takva ponuda se neće razmatrati.

4. Rok plaćanja

Rok plaćanja za dnevno izlovljenu količinu ribe je 5 dana od dana ispostavljanja računa.

5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ocenjivanje i rangiranje ponuda izvršiće se na osnovu sledećih elemenata
ponuđena cena po 1kg tolstolobika 50 pondera
ponuđena cena po 1kg amura 30 pondera
ponuđena cena po 1kg srebrnog karaša 20 pondera
U slučaju da dva ili više ponuđača u postupku ocenjivanja i rangiranja ponuda imaju isti broj pondera, ugovor će se zaključiti sa onim ponuđačem koji ponudi veću cenu po 1kg tolstolobika na samom otvaranju ponuda, što će se konstatovati u zapisniku koji se vodi pri otvaranju ponuda.

6. Način podnošenja ponuda i obavezna sadržina ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: JP Komunalac Bečej, Bečej ul. Lovačka br. 5. sa naznakom “Ponuda za vršenje usluga selektivnog ribolova – ne otvarati”Ponuda obavezno sadrži: – ponuđenu otkupnu cenu po vrstama riba izraženu u dinarskoj vrednosti po 1 kg

Uz ponudu se obavezno prilaže
– dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti privrednog ribara,
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se doneti u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.
Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije u roku od 3 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključi Ugovor o vršenje usluga selektivnog ribolova.

Javni poziv sačinila
Olivera Đurić, stručni saradnik za pravne poslove
JP KOMUNALAC BEČEJ
direktor Željko Plavšić