ЈП „Водоканал“: Повећање цена од следећег месеца

Јавно предузеће „Водоканал“ послало је оснивачу (Општини Бечеј) предлог повећања цена водоснабдевања пијаћом водом и одвођење и пречишћавања отпадних вода за домаћинства за 30%, односно за буџетске установе за 20% у Бечеју а за услуге водоснабдевања техничком водом у насељеним местима за 30%.  Поред тога послали су и предлог повећања фиксне накнаде за домаћинства за 39%. Ниво цена пијаће воде и одвођење и пречишћавања отпадних вода за привреду неће се мењати, према овом предлогу да би се ускладиле и уједначиле цене са домаћинтвима и то на ниво од 1.35 евра (160 динара) по кубном метру. Оба ова предлога су одобрена од стране надлежних органа у општини. Ово повећање примењиваће се већ од почетка следећег месеца.

У захтеву за повећање цене такође стоји да овај актуелни ценовниок се  примењује од  октобра 2020. године. Јавно предузеће такође у свом захтеву оснивачу образлаже је тај ценовник онда формиран на основу стандардних трошкова који су били актуелани тада за време трајања ковид епидемије али да су током 2021. године скоро сви трошкови јавног предузећа порасли од 20% (струја) до чак 100% (грађевински материјал), такође изазвано пандемијом вируса, „док је редовно плаћање добављача отежано, због недовољне високе цене воде“. Један од разлога за повећање који наводе је и енормно повећања цене електричне енергије у последњих неколико месеци које је са досадашњих 6-7 динара за киловатсат  достигла 15-17 динара за киловатсат без ПДВ-а и да је немогуће  проценити, како ће се кретати цена електричне енергије током априла 2022. године. Ако уговорена цена за струју буде на сада важећем нивоу на тржишту, или чак и на већем, то ће имати велики утицај и на трошкове вршења комуналних услуга, које су у надлежности јавног предузећа, а то ће захтевати велике измене финансијског плана и постављање питања, да ли се може пословати са позитивним билансом и поред нових увећаних цена за комуналне услуге.

У образложењу се каже и и да се ово предузеће када је политика цена услуга у питању, поред уважавања законске регулативе и потребе примене принципа ,,једна услуга једна цена“ она мора да буде усаглашена и са реалном куповном моћи становништва. Граница приступачности цена, које грађани реално могу да поднесу једна је од битних корективних елемената цена. Када се говори 0 приступачности, јединствена методологија за одређивање цена комуналних услуга предлаже максималне границе оптерећења породичног домаћинства у следећим релативним износима:

  • вода за пиће – просечни месечни рачун за воду највише до 3% просечне нето зараде у општини;
  • отпадна вода – просечни месечни рачун за канализацију до 2% просече нето зараде у општини.

План цена пијаће воде и одвођења отпадних вода требало би да се заснива на дугорочној стратегији развоја јавног предузећа, са циљем, да се постепеним повећањем цена успостави равнотежа између прихода и расхода. Генерално, оправданост захтева за корекцијом цена пијаће и отпадне воде, у смислу њиховог повећања, образлаже се:

  • растућим ценама енергената е водоводног и грађевинског материјала, горива, резервних делова
  • рационалним коришћењем расположивих ресурса подземних вода и бунара
  • рационалним коришћењем новчаних средстава, обезбеђивањем ликвидности и солвентности предузећа
  • обезбеђивањем благовременог извршавања законских и уговорних обавеза према добављачима, банкама и осталим финансијским институцијама,
  • спровођењем активности у циљу достизања одрживог развоја система, перманентним вршењем активности на побољшању квантитета и квалитета водоснабдевања на нивоу општине Бечеј,
  • проширењем делатности предузећа у смислу извођења радова на изградњи нове и реконструкцији постојеће водоводне и канализационе мреже и услуга према трећим лицима (правна и физичка лица),
  • пројектованим порастом стопе инфлације