Економија

ЈП „Водоканал“: Захтев за повећање цена воде, одвођење и пречишћавање

ЈП „Водоканал“ затражио је након одржане седнице Надзорног одбора од 21. од оснивача општине Бечеј да подигне цене воде, одвођавања и пречишћавања за све категорије корисника и то 20 посто за домаћинства, 15 посто за институције и 3 посто за привреду као и да коригује и повећа цену фиксне накнаде за 10 посто за све категорије корисника. 

Као разлог за оправданост повећања цена Надзорни одбор је образложио: повећање цене енергената, рационализацијом коришћења расположивих ресурса бунара и подземних вода, рационализацијом коришћења финансијских средстава предузећа тј. обезбеђивање ликвидности и солвентности, стварањем услова за обезбеђивање благовремених извшравања законских и уговорних обавеза према добављачима, банкама и осталим финансијским интитуцијама, спровођење аактивности у виду достизања одрживог развоја система, перманентним одржавањем активности на побољшању квантитета и квалитета водоснабдевања у општини Бечеј, проширењем делатности предузећа у смислу изградње нове и реконструкцији постојеће водоводне и канализационе мреже и пројектованом стопом инфлације.