Економија

Конкурс АПВ: Помоћ за станове/куће за родитеље трећег и четвртог детета

Покрајински секретаријат за демографију, социјалну политику и родну равноправност расписао је конкурс за доделу новца породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања
на територији Војводине.

Право учешћа на конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице (у даљем тексту: породице) у којима се почев од 1.1.2021. године роди треће или четврто дете.

На конкурсу је опредељено укупно 250.000.000 динара, максималан износ за појединачну пријаву је 1,2 милион динара.
Рок за пријаве је 21. март 2022. године.

Услови конкурса:
Учесници конкурса могу бити родитељи у породицама који у тренутку расписивања конкурса испуњавају следеће услове:

  • да је мајка у породици, на дан 1.1.2021. године па до дана расписивања конкурса, родила дете трећег или четвртог реда рођења
  • да је најмање један од родитеља држављанин Републике Србије и да на територији Аутономне покрајине Војводине до дана расписивања конкурса има најмање пет година непрекидно пријављено пребивалиште;
  • да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да имају статус самохраног родитеља;
  • да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да њихова деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, у складу са законом;
  • да је најмање један од родитеља запослен;
  • да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власници некретнине или да живе у заједничком домаћинству са власником или сувласником некретнине најмање три године непрекидно до дана расписивања конкурса, уколико аплицирају за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање некретнине;
  • да учесници конкурса или њихови родитељи који са учесницима конкурса живе у заједничком домаћинству нису купили или отуђили одговарајућу некретнину у претходних пет година до дана расписивања конкурса.

Члановима заједничког домаћинства учесника конкурса сматраће се родитељи учесника конкурса који живе заједно са учесницима конкурса најмање три године непрекидно до дана расписивања конкурса. Циљеви конкурса усмерени су на подстицање рађања и афирмацију пронаталитетне политике и ублажавање и заустављање негативних демографских трендова и иницирање процеса побољшања географске структуре у општинским, градским и руралним срединама као предуслова за покретање привредних активности.