Сервис

Обавештење о предстојећем инспекцијском надзору

Република Србија , Аутономна покрајина Војводина, Општина Бечеј

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

Одсек за инспекцијски надзор

Oдсек за инспекцијски надзор обавештава све привредне субјекте правна и физичка лица кориснике обале и воденог простора да ће се почетком априла вршити ванредан инспекцијски надзор на делу обале и водног простора Реке Тисе односно десне обале Тисе на територији насеља Бечеј – стационажа 73+015 до 74+427 због потребе да се земљиште приведе планом одређеној намени, а све у складу са Одлуком о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 15/2014).

Ако је кориснику дела обале и воденог простора по било ком основу престало да важи решење о одобрењу које издаје орган управе надлежан за послове урбанизма, обавештавамо вас да сте дужни да:

  1. уклоните плутајући објекат;
  2. делове обале и воденог простора доведе у првобитно стање,
  3. престанете са коришћењем прикључака мреже градске комуналне инфраструктуре и приступног пута и да обезбеди њихово несметано коришћење.

Корисник дела обале и воденог простора дужан је да надлежном комуналном и саобраћајном инспектору омогући несметано вршење послова инспекцијског надзора, стави на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди достави све потребне податке као и да поступи по налогу инспектора.

У складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору, надлежни комунални и саобраћајни инспектор ће отпочињати надзор без писаног обавештавања надзираног субјекта, због тога што постоје разлози за неодложно поступање.

Шеф Одсека, M.Sc.  Крунић Љубица, с.р.