Општина Бечеј: Давање у закуп локала у општинском власништву

Општина Бечеј расписала је конкурс за давање у закуп локала и других пословних простора у општинској својини у Бечеју, Бачком
Петровом Селу и Бачком Градишту:

  • У Бечеју улици Главна број 66 – локал А, у приземљу, површине 51,33 м2
  • У Бечеју улици Главна број 66 – локал Б, у приземљу, површине 37,35 м2
  • У Бечеју ул. Чарнојевићевој бр. 19, површине 40,15 м2 + магацин 17,46 м2
  • У Бечеју ул. Петефи Шандора бр. 1, површине 37,50м2
  • У Бечеју ул. Золтана Чуке бр. 24 – 2 површине 25.62 м2
  • У Бечеју ул. Дожа Ђерђа бр. 44, површине 43,06 м2 + магацин површине 20,51м2
  • У Бечеју ул. Тополски пут бб, магацин, радионица и канцеларија површине 87,29 м2
  • У Бачком Градишту у улици Главна бр. 35 – објекат бр.1 и објекат бр. 6, магацини, у пиземљу, који имају укупну површину од 97,50 м2,
  • У Бачком Петровом Селу у ул. Др Имреа Киша бр. 114 повр шине 108,79 м2

Пословни простори се дају у закуп у виђеном стању и на период закупа до 5 година а право учешћа имају сва физичка лица, прав-
на лица и предузетници. Оглас је објављен 6.6. 2022. а пријаве се примају до 14.6.2022, односно 8 дана од објаве. Све информације као и цене закупа налазе се на сајту Општине Бечеј.

Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА ПОСЛОВ-
НИ ПРОСТОР – НЕ ОТВАРАТИ”, испoд кoje сe нaвoди aдрeсa и пoвршинa пoслoвнoг прoстoрa нa кojи сe пoнудa oднoси; дoк сe
нa зaдњoj стрaни кoвeртe нaзнaчaвa имe, oднoснo нaзив и aдрeсa пoднoсиoцa пoнудe, а најкасније до 14.6.2022. до 13:00 часова, на
адресу: Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења 2.