Општина Бечеј: Кошење зелених површина од следеће године путем ЈПП уговора

Hа 29. седници СО Бечеј пред одборницима се нашла и одлука о томе да се за услуге одржавања јавних зелених површина распише конкурс за јавно-приватно партнерство. Већ годинама уназад ЈП „Комуналац“ само делимично обавља самостално делатност која му је поверена, поред осталих делатности, да одржава јавне зелене површине.

Пре 2018. године ЈП „Комуналац“ Бечеј самостално је одржавало јавне зелене површине на територији општине Бечеј, а већ пету годину заредом, путем поступка јавне набавке, за ове услуге је ангажована и Студентска задруга „Машинац“ из Новог Сада. Претходне године вредност ове јавне набавке била је на годишњем нивоу 17 милиона динара.

У оквиру овог предлога који је одборницима стављен на увид предложено је да се за ову услугу сада распише конкурс за избор партнера за обављање ове делатности у целости, односно 100 посто. ЈП „Комуналац“ у том случају би само вршио надзор.

У предлогу о покретању поступка стоји да би процењена вредност овог уговора требало да буде око 20 милиона на годишњем нивоу, да партнер обезбеђује и опрему и људство, да има обавезу да одржава и третира јавне зелене површине 8 пута годишње. Предложено је да се ова концесија ЈПП уговором додели на 5 година.

Разлози за овакво опредељење и предлагање реализације Пројекта ЈПП детерминисани су, с једне стране, у немогућности да локална самоуправа у тренутним условима организује ову делатност поверавањем послова неком од постојећих јавних комуналних предузећа или формирањем новог, јер је процена да је за такву активност потребно издвојити значајна финансијска средства, те да је потпуно рационално и финансијски оправдана реализација пројекта уговорног јавно-приватног партнерства.

Да подсетимо, у надлежности Општине Бечеј је очување, уређивање, одржавање и унапређивање јавних зелених површина. У јавне зелене површине убрајају се: паркови, дрвореди, зелене површине на трговима, зелене површине дуж колског, пешачког и бициклистичког саобраћаја заштитно зеленило дуж саобраћајних површина, парк шуме, спомен паркови, спомен гробља, зелене површине које припадају стамбеној згради у стамбеним насељима, а детаљан списак зелених површина које су предмет одржавања по приоритетима су дефинисани у катастру зелених површина.

Одржавање јавних зелених површина се врши у насељу Бечеј и насељеним местима Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Радичевић, Милешево и Пољанице такође спада у делатност комуналног предузећа, односно сада будућег приватног партнера.

Програм одржавања јавних зелених површина локална самоуправа доноси на годишњем нивоу. Годишњим планом предвиђене су следеће програмске позиције:одржавање зелених површина, кошење травњака, уличног и блоковског зеленила, одржавање зелених површина у парковима, кошење, одржавање зеленила у приградским насељима, коровске површине, неуређени делови, кошење травњака по налогу наручиоца или надзорног органа. Одржавање травњака подразумева; аерацију, пролећно грабљење травњака пред прво кошење, редовно кошење током године са сакупљањем траве, утовар и одвоз у току сезоне, а у јесен се врши сакупљање лишћа као и одношење са зелених површина. Приватни партнер је обавезан да све ове послове обухваћене Јавним уговором обавља у складу са важећим законским и подзаконским актима релевантним за област која је предмет јавног уговора. При обављању наведених послова, Приватни партнер је у обавези да поседује сву неопходну опрему, кадрове и пословни и други капацитет дефинисан конкурсном документацијом која мора бити на располагању за извршење послова предвиђених Јавним уговором.

Уређење и одржавање јавних зелених површина врши се према годишњем програму, који доноси Јавно предузеће „Комуналац“ Бечеј, најкасније до 01. новембра текуће године за наредну годину. Сагласност на годишњи програм даје Скуп- штина општине Бечеј, најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину. Локална самоуправа ће контролу рада приватног партнера вршити преко Јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј. Радни налози се издају на почетку сваког месеца