Политика

Општина Бечеј: Расписани конкурси за социјалне програме, културу, омладинску политику

Општина Бечеј је 6. марта ове године на сајту објавила да расписује јавне конкурсе за установе и удружења грађана из области културе, социјалне заштите, омладинске политике и друге програме које спроводе удружења грађана из различитих области.

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 2023. годину које реализују удружења у области културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе. Укупан износ средстава планиран за финансирање овог програма из буџета општине Бечеј у 2023. години је 12.000.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Такође је истог дана расписан и Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – социјалне заштите (борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима, здравствене заштите). Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области социјалне заштите из буџета општине Бечеј у 2023.години је 1.750.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину,

Као и претходних година „остале“ области рада удружења које не припадају ниједној од претходне две углавном могу да конкуришу на Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – остали корисници, и то за „активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, заштите и промовисања људских и мањинских права, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др), активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, програми за неформални образовање, других садржаја који доприносе убрзаном развоју Општине Бечеј и афирмацији грађанског активизма“ – како стоји у распису конкурса. Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области остали корисници из буџета општине Бечеј у 2023. години је 2.000.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Истог датума расписан је и Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – омладинске политике. Као циљевитеме на које би удружења требало да одговоре када је у питању омладинска политика наведени су: информисање младих, култура и слободно време младих, здравље младих, безбедност младих, образовања младих, рад са осетљивим групама младих, запошљавања младих, међусекторска сарадња. Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области омладинске политике из буџета општине Бечеј у 2023.години је 1.200.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

Средства намењена удружењима неће моћи да се користе за редовно финансирање рада удружења већ искључиво за финансирање одређених програма. То важи за све конкурсе који су објављени.