Друштво

Седница Одбора за заштиту животне средине СКГО-а одржана у Бечеју

Пета седница Одбора за заштиту животне средине СКГО-а одржана је у Бечеју, председавао је Саша Ђорђевић председник овог тела и председник општине Гаџин Хан. На овој седници Општина Бечеј је представила свој Локални план адаптације на измењене климатске услове. Тим на челу помоћнице председника општине Бечеј задужене за нормативно правне послове Маријане Ловрић и координаторке Бојане Божић, је израдио овај план и приручник локалног карактера који садржи локалне мере за поступање у промењеним климатским условима. Стандардизованом методологијом ови планови садрже неколико области: пољопривредни сет мера – анализа климатских промена, мере за побољшање одводњавања, и наводњавања, адаптације гајења усева и сл., сет мера који се односе на водене и шумске ресурсе – коришћење водених ресурса, заштита од дејства вода, квалитет вода, пошумљавање, изградњу шумских путева, квалитет шумских површина, биодивирзитет – заштићене површине, заштита водених и шумских екосистема, праћење врста.

Поред тога на седници представљен је и нови СКГО пројекат које ова организација ради у сарадњи са ГИЗ-ом. У питању је пројекат израде локалних планова Одрживе урбане мобилности у градовима и општинама Србије“. Овај пројекат представила је Клара Даниловић из СКГО-а и он би требало да буде стратешки документ који се надовезује на постојећу праксу у планирању урбане структуре и мобилности али да узима у обзир интеграцијске, партиципаторске и евалуацијске принципе шире заједнице како би задовољио постојеће и будуће потребе становника градова за мобилношћу, те осигурао бољи квалитет живота у градовима и њиховој околини.

Циљ наведених планова одрживе урбане мобилности је стварање одрживог саобраћајног система у градовима помоћу обезбеђивања доступности свих послова и услуга свима, побољшања сигурности и безбедности, смањења загађења, емисија гасова стаклене баште и потрошње енергије, повећања ефикасности и економичности у транспорту особа и робе,повећања атрактивности и квалитета градске околине.

Јасна визија, сврха и фокус на остваривање мерљивих циљева уграђени су у свеобухватну стратегију одрживог развоја План треба да се базира на дугорочној визији развоја саобраћаја и мобилности. Треба да покрива све облике и начине транспорта: јавни и приватни, путнички и робни, моторизовани и немоторизовани, кретање и паркирање. Ревизија транспортних трошкова и користи, узимајући у обзир шире друштвене трошкове и користи Одабир мера вођен је не само ефикасношћу, него и исплативошћу. Важно је постићи највећи учинак уз најмању потрошњу ресурса, посебно у временима када је буџет за градски саобраћај и мобилност смањен. СКГО ће у оквиру овог пројекта пружити подршку за два града који покажу интересовање за израду Плана (толико су добили средстава од ГИЗ-а) што подразумева ангажовање експерата, обуку чланова радних група, радионице, израду почетне студије стања …. Процес израде трајао би 10 месеци. Представници СКГО-а који су присуствовали овој седни-ци сматрали су да је Бечеј добар кандидат на основу веома квалитетно урађеног Локалног плана за родну равноправност који садржи и поједи-не елементе и мере које се односе на неке сегменте урбане мобилности.

На крају ове седнице представљен је пројекат “Караван за климу” који финансира Француски институт у Србији који подразумева изложбу намењену деци и младима са темом “Освајања обновљивих извора енергије” као и пројекат дечије представе београдског позо-ришта Чарапа о екологији и рециклажи отпада “Лименкица-улазница” која је играна у 56 општина у Србији.