Политика

Седница СО Бечеј: Усвојен ребаланс буџета

Одборници СО Бечеј су на самом почетку седнице усвојили ребаланс буџета. Предвиђени буџет који су одборници усвојили крајем прошле године био је 1.662.158.000 динара (из буџета 1.175.897.000 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора 37.253.000 динара, пренета средства из претходне године 113.487.000 динара и планирани су приходи од 335.521.000 из виших нивоа власти).

У новом предлогу ребаланса су знатно смањена средства из виших нивоа власти, повећани су приходи из буџета, иста цифра је за приходе од буџетских корисника а пренета средства из претходне године су знатно мања него што је то било предвиђено. Тако да је по овом сада усвојеном ребаланс: буџет општине Бечеј пројектован у износу од 1.506.569.000 динара – приходи буџета у износу од 1.320.378.000 динара од тога пренета средства су планирана у износу од 85.332.000 динара, средства из осталих извора у износу од 37.253.000 динара и средства из виших нивоа у износу од 148.938.000 динара.

У ребалансу је предвиђено да се врате средства уложена у изградњу Мале марине по пројекту и то око 16 милиона. Петнаест милиона су предвиђени приходи од накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Општински буџет биће и допуњен путем продаје парцела и грађевинског земљишта и то од скоро 100 милиона динара на основу предвиђених инвестиција. Када су расходи у питању повећана су средства за плате буџетских корисника у складу са повећањем минималне зараде и повећањем плата у јавном сектору. Ово се налази и у Предлогу закона о буџету Србије за 2021. годину па ће самим тим и да се повећају потребна средства за плате. Пројектовани буџетски дефицит у првом ребалансу буџета за 2021. годину је 41.833.000 динара и планирано је да се то покрије од задуживања код пословних банака.

Примедба одборника Војислава Блажина (СПС) била је дабуџет са овим ребалансом није више развојни јер су неки про-јекти који су били планирани а који су били предвиђени да буду финансирани из виших нивоа власти одложени или од којих ће морати да одустану. Одборник Блажин је поменуо у том контексту планиране пројекте уређења парка код Дечијег диспанзера, изградњу расвете на Тополском путу, изградња канализације у Малој Босни, пројекат побољшања воде у Радичевићу, санацију кеја на Тиси, пројекте реконструкције улица Новосадска и Данила Киша, санација Градског музеја… Блажин је ипак навео и веће капиталне пројекте који су планирани овим ребалансом, а то су велики пројекат реконструкције канализационе мреже и изградњу пречистача отпадних вода, уклањање свих дивљих депонија са те-риторије општине Бечеј, чишћење канала у Доњем парку и Малом риту, изградња дегазатора и др, сви са учешћем из виших нивоа власти.

Председник општине Бечеј Драган Тошић је у одговору на излагање одборника Блажина рекао да јесу смањени тренутно трансфери из виших нивоа власти и отуд потреба за ребалансом али да то не значи да се то неће повећати током године што ће опет бити кориговано ребалансом буџета. Он је додао да ће великом пројектом од 30 милиона евра за изградњу канализационе мреже бити такође решени неки пројекти који су претходно били предвиђени (канализација у Малој Босни нпр.) Он је нагласио повећање буџета из сопствених прихода и то да је сада већ после 6 месеци очигледно да је реално планирати веће приходе из сопствених извора што значи да је буџет од почетка добро планиран и да остаје развојни.

Након ребаланса одборници су усвојили и измене плана регулације за парцеле дуж Петровоселског пута. Усвојили су и висину боравишне таксе за угоститеље. Донета је одлука и о прописивању поступка коришћења средстава за репрезентацију у општини Бечеј, Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у оквиру реализације Локалног акционог плана за борбу против корупције, Одлука о поступцима оцењивања кандидата за надзорне одборе јавних предузећа, Правилник о процени ризика вршења инспекцијског надзора.

Одборници СО Бечеј усвојили су и Етички кодекс понашања фунционера и у оквиру тога правила за фукционере који се односе на забрану сукоба интереса, обавезу давања података о имовинском стању, забрану обављања више функција, понашање и обавезе током изборних кампања, обавезу уважавања ставова грађана, обавезан ангажман на откривању корупције, забрану примања и давања поклона, јавност у раду, понашање према грађанима и медијима.

На овој седници усвојен је и дуго припреман Локални план акције за децу, у расправи су учествовале асистенткиња координаторке радног тела који је израдио предлог овог плана Изабела Шормаз и одборница Едита Силађи која је у има Савета за друштве делатности подржала усвајање овог документа. Усвојен је и статут Градског позоришта као и извештаји о раду за претходну годину и планови са финансијским плановима за ову годину и то Градског позоришта, Народне библиотеке, Туристичке организације, Центра за социјални рад, Спортског центра и Потисје Бечеј доо.

У ребалансу поменута средства од продаје парцела и земљишта су такође на овој седници усвојена од стране одборника па су тако на продају дате већина парцела око обале Тисе, и то земљиште које је било предвиђено за бањски комплекс, земљиште које је било предвиђено за изградњу хотела (које је Кнежев група уступила новом будућем власнику са све пројектом), комплетан део зељишта где се налазила дирекција ЈП „Комуналацˮ са околним земљиштем. Комплетно земљиште и грађевински објекти на том простору процењени су на преко 100 милиона динара.

Према речима председника општина Драгана Тошића овај простор је предвиђено да буде искоришћен за изградњу Аква парка као и других туристичких објеката и и комплекса.

За сам крај седнице одборници су усвојили још неколико кадровских измена у Комисији за планове, Комисији за именовање директора ЈП, Комисији за расподелу јавне имовине као и у Управном одбору ПУ „Лабуд Пејовићˮ.