Три конкурса за пројекте за унапређење положаја жена расписао је Завод за равноправност полова

Покрајински завод за равноправност полова је расписао два конкурса која се односе на унапређење положаја жена и један је у припреми.

Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројекта  у области равноправности полова  са циљем  унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине (истиче 14. фебруара)

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

  • унапређење положаја жена припадница националних мањина које живе на територији АП Војводине као и успостављање „моста” између земаља матица националних мањина (које су чланице ЕУ) и Републике Србије;
  • организовање обука, едукација, скупова и других активности са циљем унапређења области равноправности полова, као и унапређења положаја припадница националних мањина које живе на територији АП Војводине;
  • подршка пројектима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена, припадница националних мањина које живе на територији АП Војводине;
  • подршка пројектима и активностима којима се јачају капацитети удружења грађана/удружењима жена, нарочито удружења чији су програми усмерени на унапређење положаја жена припадница националних мањина које живе на територији АП Војводине;
  • подршка пројектима којима се афирмише стваралаштво жена припадница националних мањина које живе на територији АП Војводине;
  • подршка пројектима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за подизање свести о теми родне равноправности, као и елиминисању предрасуда стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву, са акцентом на унапређење положаја жена припадница националних мањина.

линк за конкурс: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији ап војводине за куповину сеоских кућа са окућницом (Конкурс је отворен до 15. априла 2019. г.)

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници/це  конкурса) са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

  • Под сеоским кућама из  сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља. Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара. Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

 

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

  • подстицање развоја руралних средина
  • повећање броја жена власница непокретности

линк за конкурс: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Почетком марта месеца биће расписан и конкурс за истраживачку делатност и публиковање.

Кoнкурс зa публикoвaњe рaдoвa у oблaсти рoднe рaвнoпрaвнoсти кojи зa циљ имa рaзвиjaњe знaњa и видљивoсти aкaдeмских рeзултaтa у oблaсти студиja рoдa и нaучнoистрaживaчкoг рaдa нa тeму рoднe рaвнoпрaвнoсти.