ДруштвоЕкономија

У Општини Бечеј одржана бесплатна обука о новинама у закону за послодавце који запошљавају сезонске раднике

У пoнeдeљaк, 11. мaртa, 2019. oд 14:00 дo 16:30 чaсoвa у вeликoj сaли Oпштинe Бeчej Приврeднa кoмoрa Србиje – РПК Jужнoбaчкoг упрaвнoг oкругa у сaрaдњи сa НAЛEД-oм и Oпштинскoм упрaвoм-Oдeљeњa зa приврeду, улaгaњa, лoкaлни eкoнoмски рaзвoj и зaштиту живoтнe срeдинe oпштинe Бeчej одржали су oбуку: „Aнгажовање сезонских радника у пољопривреди: нови законски оквири и онлајн систем за пријаву радника.”

Toм приликoм био је прeдстaвљeн и eлeктрoнски систeм зa приjaвљивaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди oднoснo пoртaл www.sezonskiradnici.gov.rs.

У оквиру ове презентације било је речи о новим законским одредбама које се односе на ангажовање сезонских радника и које су новине у регулативи. Оно што је за сезонске раднике најбитније је једниствена база на нивоу државе сезонских радника на коју је послодавац дужан да пријави раднике. На овај начин аутоматски се примењују исти услови за ангажовање сезонских радника на нивоу целе државе. ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који је усвојен у јуну месецу прошле године, регулише односе на релацији послодавац-ангажовани сезонски радник али и доноси законске одредбе које се односе на укупна права и обавезе послодаваца и радника у систему регулативе на нивоу државе. Закон прописује одредбе о профилу послодаваца који могу да ангажују сезонске раднике, шта се тачно подразумева под сезонским ангажовањем, која врсте послова могу да се обављају, о условима за ангажовање (регулатива везана за услове рада, о ризицима на послу и слично). Законом су регулисане и начини ангажовања и прекида радног ангажовања. Закон прописује да сезонски радници не могу бити ангажовани по мањој цени рада од законски утврђене минималне цене рада по сату (у овом тренутку то је нешто изнад 155 динара) и да морају бити пријављени на пензионо и социјано осигурање током трајања ангажовања. Када је у питању здравствено осигурање, за ови врсту радника важи само здравствено осигурање у случају повреде на раду и професионалних болести. Према новим законским одредбама сезонски радници не могу бити ангажовани дуже од 12 сати у току дана са паузом од најмање 30 минута.

Оно што је највећа новина у регулативи која се односи на сезонске раднике је база на државном нивоу на коју су послодавци дужни да пријаве ангажовање сезонских радника и то у року од једног дана од почетка његовог ангажовања, а пре његовог ступања на рад. Пријаве се подносе електронским путем. База је онлајн и доступна је 24 часа. Послодавац уноси све личне податке радника као и податке фирме и сопствене податке у базу. Новим законским актом утврђено је и ограничавање времена ангажовања сезонских радника. Сезонски радник може бити ангажован само 4 месеца (120 дана) годишње а да остане у овом статусу. Закон регулише и стопе плаћања до-приноса (26%) и пореске основицу (10%). Уврђен је и начин надзора над применом закона који ће новим електронским системом бити олакшан али и казнена политика у случају непоштовања ових прописа.

На презентацији је представљен и интерфејс портала за при-јављивање сезонских радника који садржи: начин регистрације на портал са свим подацима о послодавцу и ангажованом лицу, овлашћеним лицима, временски оквир и дневни преглед ангажовања сваког радника понаособ, сатнице. Портал омогућава и претрагу радника према личним подацима и према пословима и друге претраге као и преузимање потврда о ангажовању и свих пореских и других пријава и преглед података о уплатама осигурања. Овај портал могу да користе и послодавци и радници.