Економија

Влада РС: Обавештење и остваривању права на новчана средства за изградњу или куповину куће или стана на основу рођења детета

Влада Републике Србије послала је следеће обавештење за општине:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У
КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО
ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022) и Одлуку о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за
изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022. години („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022).

Ово право (под условом да испуњава прописане услове из Закона о финансијској подршци породици са децом и Уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета) може да оствари свака мајка за дете рођено од 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Србије
и да има пребивалиште у Србији.

Услов за ову врсту помоћи је, између осталог, да мајка први пут стиче у својину кућу или стан у Србији. Изузетно, у случају смрти мајке детета, право на ове субвенције може да оствари и отац детета.
За изградњу куће предвиђена су новчана средства у висини до 20 одсто вредности радова на изградњи.
За куповину куће или стана, учешће државе може бити до 20 одсто вредности.

За куповину куће или стана, учешће државе може бити до 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

За куповину куће или стана путем стамбеног кредита, може се остварити право на средства у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Земљиште на коме је планирана изградња непокретности мора да буде у власништву подносиоца захтева, уписано у катастар непокретности без терета, и за непокретност је потребна издата грађевинска дозвола.
Кућа или стан који су предмет учешћа у куповини морају да буду у власништву продавца и уписани у катастар непокретности без терета.

У оквиру пријаве за помоћ треба доставити и доказ да су укупни приходи подносиоца захтева и супружника, односно ванбрачног партнера на месечном нивоу, на дан подношења захтева, нижи од две просечне нето месечне зараде запослених у Србији.

Захтев за новчану подршку се, у року од годину дана од дана рођења детета, може поднети Комисији за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана по основу рођења детета, преко Услужног центра – писарнице Одељења за општу управу и друштвене делатности, канцеларија број 7 у Општинској управи општине Бечеј, Трг ослобођења број 2.

Ближе информације (Уредба као и Обрасци) су на званичном сајту Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања :https://www.minrzs.gov.rs/sr/node/185649