Фонд за пензијско и инвалидско осигурање: Захтеви за рехабилитацију

На основу члана 9. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, бр. 80/2020), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује

ОГЛАС

за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију
за 2020.годину

 1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 775,00 динара
 2. Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 27.775 динара, немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато средњем курсу НБС на дан 15.7.2020. године 1€ = 117,5863 динара), под условом да збир тих пензија износи до 27.775,00 динара.
 3. Уз пријаву, потребно је поднети:
  • пензијски чек;
  • доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго);
  • попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију;
  • расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује.
 1. Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближо; филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта. Пријаве се могу поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.
 2. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
 3. Пријаве на оглас се подносе почев од 20. августа, а закључно са 7. септембром 2020. године.
 4. Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављује шеснаестог радног дана од дана истека огласа.
 5. На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију можете поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.
 6. Комисија из тачке 9. овог огласа дужна је да у року од пет дана размотри поднете приговоре и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију и објави је на огласној табли организације корисника пензија, односно Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност“ и огласној табли Дирекције Фонда, Дирекције Покрајинског фонда филијале Фонда, односно службе филијале и испоставе.
 7. У поступку пријављивања, удружења пензионера и пензионери су у обавези да се придржавају свих прописаних мера безбедносно-здравствене заштит