Јавне набавке: Анализа и софтвер за евиденцију јавне својине

Општинска управа Бечеј склопила је уговор са фирмом MANRAD COMPANY из Београда за  Услуге консалтинга у вези са поступком усаглашавања са захтевима закона о јавној својини општине Бечеј на износ од 14.988.000,00 (услуга са ПДВ-ом).

Услуга консалтинга у вези са поступком усаглашења са захтевима закона о јавној својини општине Бечеј подразумева следеће ставке и радове.

Добављач је дужан да уради комплетну аналитику тренутног стања што подразумева: анализу чињеничног стања и интерних аката који се односе на упис, евиденцију, управљање и располагање имовином у јавној својини општине и свих правних лица чији је оснивач општина као и анализу чињеничног стања евиденција имовине општине и свих правних лица чији је оснивач општина (грађевински објекти, путеви, грађевинско земљиште и инфраструктурне мреже). Такође и упоредну анализу евиденције имовине града и свих правних лица чији је оснивач општина са подацима из катастра непокретности и катастра водова и да направи налаз стања ради усклађивања књиговодствене евиденције непокретности са евиденцијом у катастру и да изради анализу и корекцију књиговодствене вредности некретнина у власништву општине.

На основу резултата ових анализа извођач радова је по уговору обавезан да изврши и

• Геодетска снимања примарне водоводне/канализационе мреже са линијским и пратећим објектима, израда, достављање и предаја елабората за упис у катастар водова у дужини од 10.000 м

• Израду електронске евиденције за преглед и управљање имовином кроз детаљни опис сваке јединице имовине, у складу са упутствима законодавца. Евиденција треба да омогући поред основних и проширених података сваке јединице имовине и самостално додавање карактеристика по сваком портфељу као и вршење разних упита који се могу експортовати кроз Microsoft Excel, и потом штампати, слати на мејл и сл.

Уговором је предвиђено да се база података користи на следећи начин: да има брзи избор по структури имовине по сваком портфељу и потпортфељу, појединачно по местима (насељима) и збирну структуру портфеља, као и праћење финансијских транзиција сваке јединице имовине и везу са књиговодством;

• Детаљно дефинисање јединице имовине са свим карактери-стикама, инвентаром, сликом, скенирањем докумената који које се желе повезати са јединицом имовине.

• Веза са ГИС-ом (ако постоји интерфејс), Google Maps-om, систем дигиталног катастра (ако дигитални катастар омогућава повезивање)

• Техничке карактеристике базе: Microsoft Visual FoxPro систем за управљање базом података (софтвер и база података), десктоп/мрежна апликација која у локалној мрежи може подржати неограничен број корисника.

Техничке карактеристике мреже коју добављач треба да постави а која је намењена за најширу употребу у оквиру система општинске управе и су такође предмет овог уговора. Уговор подразумева и то да добављач мора извршити обуку администратора и корисника за рад у инсталираној апликацији.

Рок извршења услуге: 60 дана