ДруштвоЕкономијаОгласиСервис

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ
Број: 121-1
Дана: 08. 04. 2019. БЕЧЕЈ
На основу Одлуке директора број 121. од 05.04.2019. године расписује се

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Јавно предузеће за комуналне услуге Комуналац Бечеј тражи пословни простор у Бечеју ради куповине.

Овим путем позивамо заинтересоване понуђаче да доставе своје понуде ради прикупљања информативних понуда за куповину пословног простора.

Карактеристике пословног простора морају бити следеће:
– обавезна локација је да се налази на подручју прве зоне у делу улице Главна између улице Чарнојевићева и улице Јована Поповића у Бечеју,
– оквирне површине од 30м2 до 40м2,
– објекат мора бити усељив у смислу да нису потребни обимнији радови за адаптацију и већа финасијска улагања у пословни простор и
– да се у РГЗ СКН води као пословни простор или помоћни објекат уз могућност привођења намени за пословни простор-
магацински простор.

Услови за подношење понуда:
1. Понуде могу поднети правна и физичка лица
2. Испуњеност услова понуђач доказује изводом из РГЗ СКН

Рок за подношење понуда:
– рок за подношење понуда и тражене документације је до
25.04.2019. године до 12,00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка 5, до горе наведеног датума и часа без обзира на начин достављања.
– јавно отварање понуда извршиће се дана 25.04.2019. године у 12,10 часова у ЈП Комуналац Бечеј улица Ловачка број 5.

Начин подношења понуда
– понуде се достављају у затвореној коверти на адресу ЈП Комуналац Бечеј, улица Ловачка број 5 са назнаком „Понуда за купопродају пословног простора – не отварати”

Критеријум за избор најповољнијег понуђача
– оцењивање и рангирање понуда извршиће се на основу следећих елемената:
1. понуђена цена по м2 60 пондера
2. површина пословног простора 20 пондера
3. капацитет пословног простора/број функционалних просторија 20 пондера

Рангирање понуда извршиће се најкасније у року од 5 радних дана од дана отварања понуда, а прикупљене понуде су оквирне, док ће се коначна вредност пословног простора утврдити на основу процене вредности истих коју ће извршити Министарство финасија, Пореска управа- Филијала Бечеј.
Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се донети у року од 5 радних дана од дана извршеног рангирања понуда.
Уговор о купопродаји са најповољнијим понуђачем ће се закључити у складу са приливом финасијских средстава за ову намену.

Списак обавезне документације која се доставља по овом Позиву:
– понуда са јасно исказаном ценом по м2
– фотокопија личне карте за физичко лице односно фотокопија извода из регистра привредних субјеката за правно лице
– извод из РГЗ СКН (прихвата се извод и са интернет странице Катастра)

Напомена: Уколико постоје одступања од података РГЗ СКН и фактичког стања тачна квадратура објекта ће се утврдити мерењем.