JP „Komunalac“: JAVNA LICITACIJA/PRODAJA

JAVNA LICITACIJA/PRODAJA
osnovnih sredstava

I Na osnovu Odluke o prodaji osnovnih sredstava broj 91 od 23.4.2021. godine i Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje osnovnih sredstava javnim nadmetanjem, Javno preduzeće „Komunalac“ Bečej oglašava javnu prodaju putem licitaciје osnovnih sredstava iz tabele:

Cene su sa PDV-om

II Rashodovana i osnovna sredstva koja se koriste prodaju se u viđenom stanju putem usmenog javnog nadmetanja, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. Prodavac ima pravo da povuče iz prodaje određena sredstva do početka javne licitacije.

III Pravo učestvovanja na licitaciji imaju fizička lica i pravna lica. Pravo učestvovanja nemaju članovi imenovane komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja i lica povezana sa njima.

IV Na javnoj licitaciji/prodaji mogu učestvovati lica koji su prethodno položili kauciju u iznosu od 10% od početne cene za pojedino osnovno sredstvo za koje su zainteresovani ili 10% od ukupne početne cene ukoliko su zainteresovani za više osnovnih sredstava. Uplata novčanih sredstava u svrhu jemstva uplaćuju se najkasnije 1 (jedan) dan pre početka javne licitacije/prodaje, na tekući račun broj 325-9500700006496-10 kod Vojvođanske banke otp group ad Novi Sad, primalac JP “Komunalac” Bečej, svrha uplate „Kaucija za predmet licitacije, redni broj _____ ” ili na glavnoj blagajni JP “Komunalac” Bečej. Dokaz o uplati predaje se Komisiji najkasnije 10 minuta pre početka javne licitacije/prodaje.

V Javna prodaja putem licitacije održaće se u četvrtak, 13.5.2021. godine u dvorišnom krugu na adresi JP „Komunalac“ Bečej, Dimitrija-Mite Milovanova broj 5. U 10:30h je registracija svih učesnika a u 11:00h početak licitacije. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu osnovnih sredstava donosi Komisija primenom kriterijuma najviše ponuđene cene po svakom osnovnom sredstvu sačinjavajući Zapisnik.
VI Ponuđač čija ponuda Zapisnikom komisije bude utvrđena kao najpovoljnija je obavezan da 24h nakon završene javne licitacije/prodaje na račun prodavca uplati ponuđenu cenu uz obavezu da kupljena osnovna sredstva odnese (uključujući radnu snagu i prevoz) u roku od 3 (tri) radna dana od izvršene uplate. Kaucija se uračunava u kupoprodajnu cenu. PDV i drugi eventualni sporedni troškovi padaju na teret kupca. Ukoliko kupac odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povraćaj uplaćene kaucije.

VII U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati prodajnu cenu u navedenom roku nakon završetka javne prodaje Komisija će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi osnovna sredstva. Ako ni taj ponuđač ne uplati prodajnu cenu u napred navedenom roku pravilo se primenjuje i na trećeg ponuđača.

VIII Ostalim ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se kaucija najkasnije u roku od 2 (dva) dana od sprovođenja licitacije na isti način kako je položena.

IX Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti na gore navedenoj adresi, ili putem telefona broj: 064/893-17-04 ili 021/6911-714 svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, a razgledanje predmeta licitacije može se vršiti svakog radnog dana od datuma objavljivanja u periodu od 09:00h do 13:00 časova na adresi preduzeća Dimitrija-Mite Milovanova broj 5.

Predsednik Komisije za javnu licitaciju/prodaju
Jovan Ječanski, sr