Сервис

ЈП „Топлана“: корекција цена

Руководство ЈП „Топлана“ послало је захтев оснивачу, Општини Бечеј, да им се одобри корекција цена за ову и следећу грејну сезону. Према новом Прорачуну цене топлотне енергије од 31.10.2020. године утврђене су нове цене по тарифним групама и то за следеће групе корисника.

а/ Тарифну групу стамбени простор, варјабилни део цене износиће 5,77 динара/kWh а фиксни део цене 31,67 динара по квадратном метру. За купце у колективним зградама, због плаћања потрошене електричне енергије у подстаници се повећава за 2% и износи варјабилни део 5,88 динара/kWh, односно 31,67 по квадратном метру

б/ Тарифна група пословни простор, варјабилни део цене је 11,55 динара/kWh а фиксни део цене је 63,33 по метру квадратном.

Утврђене цене ступиће на снагу даном добијања сагласности од стране председникаОпштине Бечеј а цене за тарифну групу стам бени простор примењиваће се почев од 1. октобра 2021. године а до тада ће се примењивати важећа цена утврђена за стамбени простор у износу од 8,18 дин/kWh, односно 8,34 дин/kWh за купце за које ЈП „Топлана“ Бечеј плаћа струју за рад подстанице док ће се нове цене које се односе на пословне просторе примењивати већ од 1. децембра ове године.