Економија

Локална пореска администрација: Услуге и преко еУправе

На порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације  (https://lpa.gov.rs/) омогућене су следеће опције за пореске обвезнике (физичка и правна лица), који поседују квалификовани електронски сертификат :

  1. Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
  2. Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника
  3. Електронско подношење захтева за добијање електронског уверења

Издавање квалификованог електронског сертификата у клауду намењена је свим грађанима Републике Србије који желе да на поуздан и безбедан начин, електронски, потписују документа квалификованим сертификатом којим управљају на даљину, путем
мобилне апликације ConsentlD Упутство за кориснике налога на порталу еУправа достављамо у наставку : https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Instaliranje Consenld aplikacije.pdf

Порески обвезници (физичка и правна лица) који су корисници овог портала омогућена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА :

  1. Корисничким именом и лозинком (који је добијен у својој ЛПА)
  2. Електронским квалификованим сертификатом

Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком (који су добијени у својој ЛПА) имају приступ само и једино у увид у Упит стања.

Уколико се порески обвезник аутентификовао квалификованим електронским сертификатом, може да прегледа и подноси пореске пријаве (ППИ1 и ППИ2)., да електронски потпише и има увид у упит стања.

Корисници Портала ЈИС ЛПА – https://lpa.gov.rs/ који поседују квалификовани  електронски сертификат (на картици, усб токену или у клауду – https://euprava.gov.rs/usluge/6864) омогућено је да електонским путем од 01.06.2022.године, поднесу захтев за добијање електронског уверења (еУверења) којим се потврђују чињенице из евиденције локлане пореске администрације о задужењу изворним јавним приходима из надлежности Одељења за локлану пореску администрацију, о измирености дуговне обавезе као и о имовинском стању пореског обвезника.

Издавање еУверења може бити:

  1. Уз плаћање накнаде (административне таксе) за издавање уверења- омогућено је онлајн плаћање накнаде на Порталу ЛПА, а уколико се плаћање обави на други начин, доказ о уплати је могуће доставити локалној пореској администрацији преко Портала ЛПА. Након што се одобри захтев у локалној пореској администрацији, сам документ уверења биће доступан правном обвезнику за преузимање, док ће физичким лицима он стизати у њихово електронско сандуче на Порталу еуправа.
  2. Без накнаде за издавање уверења ( у зависности од одлука локалних самоуправа за које врсте уверења се не наплаћају административне таксе) по одобрењу захтева у локалној пореској администрацији, документ ће бити послат кориснику као и у случају када постоји накнада( административна такса).
  3. Без накнаде и по аутоматизму – у овом случају документ еУверења аутоматски се генерише, електронски печатира и кориснику је одмах доступан. Провера валидности овог документа, када се одштампа, врши се скенирањем QR кода, који приступа оригиналној електронској верзији документа. Овако преузета верзија документа са електронским печатом се може вцерификовати валидацијом електронског печата и утврдити аутентичност документа.

Поштовани суграђани, у циљу што брже обраде захтева за издавање еУверења и Уверења, о књиговодственом стању на рачунима јавних прихода за које Одељење локaлне пореске администрације води службену евиденцију, молимо Вас да пре подношења
Захтеава, извршите проверу стања на рачунима јвних прихода како би се предупредила ситуација издавања уверења са исказаним дуговањима по одређеним рачунима.