ДруштвоПолитика

Нека општа правила за изборе које је добро да знате …

Питања и одговори, која се односe на раписивање избора, изборне листе, резултате и мандате одборника.

Да ли сте у бирачком списку можете да проверите и путем интернета на сајту: https://upit.birackispisak.gov.rs

Како се формира збирна изборна листа и које податке садржи?

Општинска изборна комисија утврђује збирну изборну листу и објављује је у службеном листу јединице локалне самоуправе најкасније 10 дана пре дана избора. Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.

Који су важећи а који неважећи листићи?

Ко може да буде биран за одборника и ко може предлагати изборне листе?

За одборника може бити изабран пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој се одржавају избори, а могу га предложити регистроване политичке странке, коалиције и групе грађана, чије изборне листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи, с тим да предлагач не може на изборној листи имати мање од једне трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира.

Како се подноси изборна листа кандидата за одборнике јединица локалне самоуправе?

Изборне листе кандидата за одборнике подносе се Општинској изборној комисији (ОИК) најкасније 15 дана пре дана избора.
Изборна листа садржи: назив подносиоца изборне листе, назив изборне листе, име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен, податке о свим кандидатима за одборнике (редни број на изборној листи, име и презиме, година рођења, занимање, пребивалиште и адреса становања), име и презиме и потпис лица које је овлашћено да поднесе изборну листу. Подносиоци изборних листа могу одредити носиоца изборне листе. Лице које се одреди за носиоца листе мора дати своје одобрење. Носилац изборне листе не мора бити и кандидат за одборника. Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се наводи страначка припадност сваког кандидата са листе. Изборна листа се може повући од стране подносиоца, најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе од стране Општинске изборне комисије.

Како се врши бројање гласова по затварању бирачких места?
После затварања бирачког места бирачки одбор утврђује резултате гласања на бирачком месту. Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачког одбора или њихови заменици.

Пошто констатује да су након извршене логичко-рачунске контроле, резултати гласања логичко-рачунски исправни, бирачки одбор попуњава Записник о раду бирачког одбора тако што у записник читко уписује:
1) број примљених гласачких листића;
2) укупан број неупотребљених листића;
3) укупан број уписаних бирача (број бирача уписаних у извод из БС и, ако су достављени, број бирача уписаних у списак накнадних промена и посебан списак припадника војске) ;
4) број бирача који су гласали (заокружени у изводу из бирачког списка);
5) број бирача који су гласали ван бирачког места;
6) број бирача гласалих уз помоћ другог лица;
7) број неважећих гласачких листића;
8) број важећих гласачких;
9) број гласова датих за сваку од изборних листа.

Како бирачки одбор утврђује да ли се рачунски слажу подаци о бирачима, гласачким листићима и гласовима?

Број бирача који су гласали може бити мањи или једнак од броја бирача уписаних у бирачки списак. Ако у записнику стоји да је гласало више бирача него што их је уписано у извод из бирачког списка, постоји пропуст у раду бирачког одбора. То може бити последица грешке у бројању и писању па бирачки одбор исправља записник али ако је настао због тога што је дозвољено гласање лицу које није уписано у бирачки списак, то је грубо кршење изборне процедуре и гласање се на том бирачком месту поништава и понавља.
Будући да бирач може гласати само једанпут број гласачких листића који се налазе у кутији не сме бити већи од броја бирача који су гласали (који су заокружени у изводу из бирачког списка и којима је уручен гласачки листић).
Ако је број листића у кутији већи од броја гласалих, постоји пропуст у раду бирачког одбора. Тај пропуст може бити последица грешке у бројању и записивању и тада се исправља у записнику, али ако је пропуст последица тога што је једно лице добило више гласачких листића, бирачки одбор се распушта а гласање на бирачком месту се понавља.
Како се бирачу уручује само један гласачки листић, број примљених листића треба да буде једнак збиру неупотребљених гласачких листића и броја бирача који су гласали.
Сви листићи који се налазе у кутији могу да буду или важећи или неважећи, па и укупан број листића у кутији треба да буде једнак збиру важећих и неважећих листића а ако није, бирачки одбор поново ће пребројати листиће.
На свим важећим листићима гласало се за неког од кандидата па и збир гласова који је добило свако од кандидата мора бити једнак броју важећих листића, а када то није случај бирачки одбор поново ће пребројати важеће листиће и гласове који су кандидати добили.

Ко учествује у расподели мандата и како се расподељују мандати ?

У расподели мандата учествују оне изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали. Странке/коалиције националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали, с обзиром на то да се на ове субјекте примењује тзв. “природни праг”.
Општинска изборна комисија у року од 24 часа од затварања бирачких места врши расподелу одборничких мандата и објављује резултата избора у службеном листу јединице локалне самоуправе.