Нови ауто пут до средине 2023. године

Покрајинска Скупштина донела је одлуку да се изради решење Просторног плана подручја посебне за намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда који је предвиђено да иде од граничног прелаз са Мађарском код Бачког Брега преко општинског подручја Сомбор, Кула, Врбас, Србобран, Бечеј, Кикинда па све до граничног прелаза са Румунијом код Накова и то у циљу обезбеђења просторних услова за изградњу брзе саобраћајнице државног пута.

Према плану, дакле, овај будући коридор државног пута прелази и преко бечејске општине и то у делу од Србобран-Радичевића па према Бечеју.

Иако не пролази директно кроз насељено подручје Бечеја ова нова брза саобраћајница државног пута требало би да директно допринесе бржем социјално-економском развоју наше општине и целог обухваћеног простора у овом делу Војводине. На том подручју а у непосредном окружењу осим наведених општина налазе се и делови привредних и урбаних центара Кикинде и Сомбора али индиректно бенефит од изградње пута имаће свакако и већи центри попут Новог Сада, Зрењанина или Суботице. У образложењу одлуке Покрајинске скупштине каже се још да ће овако ефикасно саобраћајно интегрисање на простору целе Војводине бити један од главних предуслова бржег привредног и социјалног развоја регије. Поред бољег повезивања са непосредним и ширим међународним окружењем, најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности и у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (пре свега обилазницама Кикинде и Сомбора али и других мањих насеља).

Од Србобрана до Бечеја траса пролази ван грађевинских подручја насеља док ће се за трасу преко реке Тисе преко моста, у склопу израде идејног решења, истражити најповољнија могућност његовог прелаза.

На подручју Просторног плана, за читаву трасу државног пута Iб реда, планира се и пројектује траса пута за рачунску брзину од 100 km/h. Због потребе униформисања елемената попречног профила на целој траси приликом израде планских решења примењиваће се следећи основни технички елементи: предвиђене су 4 траке од 3,5м плус 4 ивичне траке од пола метра, разделна трака ће бити ширине 3м, банкине 1,5 метара. Планирана је и изградња и сервисних саобраћајница ширине 5,5м. Брза саобраћајница мора да се изгради тако да испуњава све савремене техничке услове, у складу са важећим прописима и стандардима.

Простор који подразумева изградњу овакве саобраћаније на неким деловима пута може бити чак до 300 метара ширине (стандард је око 100 метара што ће прилично изменити инфраструктуру и око Бечеја иако не пролази кроз сам град. Јер осим самог пута који ће бити од 30-70 метара у зависности од конфигурације терена и услова за изградњу објеката у оквиру коридора брзе саобраћајнице државног пута налазиће се следећи појаси заштите и то: заштитни појас који чини земљиште за које се одређује строго контролисани режим коришћења (обострано) у циљу заштите функције државног пута са ширином од 20 m од границе појаса државног пута. У зонама укрштања, пратећих садржаја и појединих објеката државног пута заштитни појас може се сужавати и појас контролисане изградње који чини земљиште у режиму контролисане градње и заштите животне средине са обе стране. Појас контролисане изградње се утврђује као земљиште остале намене са ширином од 20 m које се дефинише од границе заштитног појаса.

У плану ће се детаљно анализирати потребе повезивања ове саобраћајнице са постојећом и планираном мрежом државних и локалних категорисаних и некатегорисаних путева. У систему путне мреже Србије овај путни правац представља основну везу на правцу исток-запад, који повезује исток и запад Војводине још једном попречном везом. Поред бољег повезивања са непосредним и ширим окружењем најзначајнији интрарегионални ефекти реализације овог коридора огледају се у побољшању интеррегионалне и регионалне позиције Војводине у домену приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних подручја и уклањању транзита из насељених места. Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата Просторног плана износи око 2.288 km2. Пут је дужине 175 километара.

Размештај пратећих садржаја државног пута, и других садржаја (сервисних саобраћајница, бициклистичких стаза и др.), утврдиће се на начин да задовољи функционалност захтева садашњег и пројектованог саобраћаја, комфора корисника државног пута, комфора корисника пратећих и других садржаја, као и потреба локалне заједнице.

Влада републике Србије ће за ове намене издвојити 100 милиона евра а предвиђено је да саобраћајница буде пуштена у рад 2023. године. Радови би требало да почну у другој половине ове године. Укупна планирана вредност радова је 835 милиона евра.