ДруштвоПолитика

Одржана јавна расправа о ЛАП-у за родну равноправност

Наконе неколико месеци интензивног рада на изради Локалног акционог плана за родну равноправост који ће у следећe 4 године (од 2018. до 2022) бити основа за спровођење локалне политике која се односи на активности и унапређења родне равноправности у свим сегментима јавног живота општине Бечеј коначно је за јавност објављена финална верзија документа. Према правилима које захтева оваква партиципативна израда и доношење документа у локалном парламенту на крају процеса израде  је организована и јавна расправа где су јавности представљене стратешке области документа и основни циљеви и активности.

Нa jaвнoj рaспрaви je билo рeчи и o мeтoдoлoгиjи дoкумeнтa, oпису стaњa крoз прикупљене пoдaткe и кроз сесије и разговоре са грађанима током израде плана, стрaтeшким  циљeвимa и aктивнoстимa кoje их прaтe, a кoje су дeфинисaнe Нaцртoм, нaчинoм oбeзбeђивaњa подршке и евентуалних срeдстaвa зa рeaлизaциjу aктивнoсти, aли и плaнoм прaћeњa, спрoвoђeњa и прoцeнe успeшнoсти, тe плaнoм кoмуникaциje сa jaвнoшћу и између различитих актера који чине локалну политику у овој области.

Рoднa рaвнoпрaвнoст прeтпoстaвљa дa пoстoje jeднaкe мoгућнoсти зa мушкaрцe и жeнe дa дoпринeсу културнoм, пoлитичкoм, eкoнoмскoм, сoциjaлнoм нaпрeтку, кao и дa имajу идeнтичнe мoгућнoсти дa уживajу свe кoристи oд нaпрeткa jeднe зajeдницe. Лoкaлнa стрaтeгиja зa рoдну рaвнoпрaвнoст и Eврoпскa пoвeљa o рoднoj рaвнoпрaвнoсти дoкумeнти су чиjим je усвajaњeм oпштинa Бечеј пoтврдилa oпрeдeљeњe зa eврoпски пут. У сваком случају овај Aкциoни плaн прeдстaвљa нaстaвaк зaпoчeтких aктивнoсти нa унaпрeђeњу пoлoжaja жeнa.

На почетку јавне расправе сарадница на пројекту израде овог плана из СКГО Наташа Окиљ која већ месецима координише рад са свом локалним актерима у процесу планирања и која поред тога ради и на усклађивању и повезивању  овог документа са процесом родног и буџетског планирања у општини Бечеј за следећу годину, је представила процес израде овог документа и рекла да је задовољна какав је одзив овај процес имао међу свим актерима током израде, од органа локалне самоуправе преко свих институција и установа па до цивилних удружења и појединаца. Наташа Окиљ је напоменула да је ова јавна расправа у граду организована након  јавних расправа које су одржане на територији свих насељних места у општиние Бечеј и да је овај документ био представљен и прошао кроз јавну расправу у Бачком Петровом Селу, Бачком Градишту, Радичевићу  и у Милешеву и Дрљану.

Након овог уводног излагања члaницa експeртскoг тимa зa рoдну рaвнoпрaвнoст СКГO Биљана Малетин је представила садржај плана и рекла да је основна идеја била да се направи стандардни текст плана и да се приоритрети поставе у складу са већ постојећим плановина на вишем нивоу али се током рада установило да Бечеј има капацитета да направи план специфичан за локалне потребе и да у фокус стави оно што су локални актери у процесу израде формулисали као приоритете.

План садржи пет основних стратешких области: повећање степена безбедности у граду, унапређење положаја сеоских жена, унапређење доступности свих услуга установа и јавних предузећа у граду, унапређење доступности рекреативног и школаског спорта за девојчице и жене и унапређење капацитета саме локалне управе и јавних предузећа и установа да се и убудуће ради на имплементацији овог докумета и других који ће имати за циљ побољшање степена родне равноправности у општини Бечеј. Када је у питању део плана који се односи на побољшање безбедности Биљана Малетин је рекла да је током израде документа овај проблем увек постављан као први приоритет и да је већина актера, углавном жена рекло да се не осећају безбедно у граду и да је неопходно да се унапреди инфраструкура града у смислу безбедности као што су осветљење улица, координација свих актера у процесу рада на смањењу насиља у породици (полиција, установе социјалне заштите, судова, подигне свест грађана да интервенишу, партиципација здравствених установа и сл).  Друга стратешка област у документу је унапређење положаја сеоских жена где су постављени циљеви повећање политичке партиципативности сеоских жена, афирмација удружења сеоских жена, економско оснаживање сеоских жена и др. Трећа област је побољшање услуга установа  и доступности у свим деловима општине Бечеј (јавног превоза, услуга установа здравствене заштите, безбедносне заштите, социјалних установа, установа културе, јавних предузећа, образовних установа и сл.) тачније успостављање једнаких стандарда услуга на територији целе општине како у граду тако и у селима. Четврта област је обезбеђење услова за побољшање могућности за бављење рекреативним и школским спортом за девојчице и жене. Пета област је подизање капацитета саме управе и интитуција за наставак рада на имплементацији овог и других докумената који се односе на родну равноправност, обезбеђивање услова за даљу едукацију и обуку кадрова, на могућу промоцију Бечеја као града који је кроз овај процес израде плана прошао са веома великим успехом доказујући да има велик потенцијал да буде позитиван пример осталим општинама које тек улазе у фазу планирања, да се успоставе механизми сталне контроле успешности имплементације плана и да се кроз процес родног буџетског планирања определе и убудуће планирају средства која ће омогућити да се испланирано и оствари.

Након представљеног плана на јавној расправи није било интервенција присутних да се врше неке корекције документа па је план у овом облику послат најпре на доношење на општинско Веће у току септембра месеца а током јесени би требало да буде и представљен одборницима  СО Бечеј и усвојен на Скупштини чиме ће овај документ постати и званично обавезујући за спровођење као стратешки документ који регулише локалну политику у овој области.