Политика

Општина Бечеј: Анализе стања економије, урбанизма, друштвеног развоја, финансија у општини Бечеј

На сајту општине Бечеј можете да погледате анализу стања у општини Бечеј у појединим областима. Анализе тренутног стања израђене су у оквиру поступка израде Плана развоја општине Бечеј за период 2024-2030.година.

Молимо да сугестије за измену или допуну предметних анализа, упутите на мејл адресу – jelena.petrov@rda-backa.rs

Тренутно на сајту можете прегледати:

  • Анализа тренутног стања у области економског развоја
  • Анализа тренутног стања у области урбанизма и заштите животне средине
  • Анализа тенутног стања у области друштвеног развоја и демографског стања
  • Ex-post анализа
  • Анализа финансија

Општина Бечеј започела је процес израде Плана развоја општине Бечеј 2024-2030., у складу са Законом о планском систему Републике Србије. План развоја јединице локалне самоуправе представља документ развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја. Рок за усвајање Плана развоја општине Бечеј 2024-2030., је 31.12.2023. године.

Како би процес био транспарентан и како би се обезбедило учешће јавности, све информације о процесу израде Плана развоја биће објављиване на званичној страници општине Бечеј у оквиру посебног банера под називом План развоја општине Бечеј 2024-2030.

Анализа стања у области економског стања садржи статистичке податке из мале и велике привреде у граду: о броју предузећа основаних и постојећих укључујући и податке о њиховој ликвидности у периоду од неколико последњих година, о стању запослености у граду, о привредним гранама које су најзаступљеније, о структури „која подржава“ привредну делатност у граду и сл.

Анализа стања у области урбанизма и заштите животне средине садржи податке о типу земљишта на територији општине, о изворима и енергетској ефикасности, о стању животне средине као и о стању инфраструктуре, углавном оне подземне – водовода, канализације, садржи и податке о систему управљања отпадом, о зеленим површинама и парковима укључујући и делове који се вода као заштићена природна добра, о водотоковима, врстама биљног и животињског света.

Анализа стања у области демографије и друштвеног развоје доноси податке о старосној структури појединачно по насељима, о националној припадности, степену образовања, као и уопште о образовној инфраструктури, о култури и културним установама у општини о здравственој заштити и како је организована у општини Бечеј, о спортским капацитетима и спорту у општини Бечеј. Поред тога у овој анализи налазе се и подаци о систему социјалне заштите становника општине Бечеј као и основне податке који садрже све системски важне ресурсе за бригу о младима. У овом делу анализе стања у општини Бечеј налазе се и подаци о цивилном сектору у граду.

Ех-пост анализа садржи податке о спровођењу јавних политика у граду, о стратешким документима у општини, о основним приоритетима развоја у свим областима, о пројектима који су реализовани током претходних 10-так година, о улагањима у инфраструктуру и привредно окружење. Ово је и најобимнији документ у овој анализи стања.

Анализа финансија садржи углавном податке о буџету Општине Бечеј, на приходе од пореза и друге, о расходима, о капиталним инвестицијама као и подаци о имовини општине Бечеј.

Наведене анализе и документи који су објављени садрже углав-ном релевантне (основне) податке из наведених области, оно што недостаје, а било би важно имати, је дубља анализа стања укључујући и кретања у привредном смислу, дубља анализа која би подразуме-вала и интердисциплинарни приступ, анализа миграторних кретања и разлога за то да Бечеј, бечејска општина, посебно у периоду који је обрађиван у скоро свим овим документима губи велики број становника што је неопходно зауставити јер „развој“ пре свега подразумева да општина остане „насељена“, посебно села, да број становника почне да расте, ако ништа друго бар на ниво од пре 20-так и више година.

Претпоставка је да су ови документи који су објављени само почетна, базична анализа и да ће План развоја који је у изради прецизније дефинисати проблеме у свим сегментима развоја општине и да ће прецизно поставити правце решавања у наредном периоду.