Друштво

Општина Бечеј: Јавни позив за подношење иницијатива за доделу годишњих награда

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2010), Комисијаза доделу годишње награде општине Бечеј и звања почасног грађанина дана 23.06.2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА
за 2023. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледуопштине Бечеј

I

Иницијативу за доделу годишњих награда могу поднети правна лица, органи општине, радна тела Скупштине општине Бечеј,
групе грађана и појединци.

II
Образложена иницијатива за доделу годишњих награда се подноси најкасније до 03.07.2023. године. У иницијативи je обавезно нагласити област-категорију за коју потписници предлажу организацију или појединца. Необразложене иницијативе за доделу годишњих награда сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Иницијатива за доделу годишњих награда у писменој форми
се доставља:

-лично (ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7, шалтер број 2 ) или-путем поште препоручено на адресу: Општина Бечеј Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј Трг ослобођења бр. 2 21220 Бечеј са напоменом: „Иницијатива за доделу годишњих награда за 2023. годину.“ Иницијативе за доделу годишњих награда пристигле након истека рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

III
Одлуку о додели годишњих награда општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј. Годишње награде уручује Председник општине Бечеј на свечаности поводом празника општине Бечеј.

IV
Додатне информације у вези подношења иницијативе за доделу годишњих награда могу се добити позивом телефонског
броја 064/89-59-035

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Бечеј
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ИЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА

Б Е Ч Е Ј, ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дане Мандић, с.р