Економија

Општина Бечеј: Процена утицаја на животну средину за пумпу и складиште

Процена утицаја на животну средину за нову пумпу

Општина Бечеј је на свом сајту поставила обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат „Нова станице за снабдевање горива „Бечеј 2“ са уклањањем постојећег објекта” на катастарској парцели број 8050 КО Бечеј на Тополском путу. У питању је земљиште које је у власништву НИСАД Нови Сад и налази се преко од постојеће пумпе код Електро-Војводине. На том простору постоји стари објекат који је према пројекту предвиђен за рушење. Носилац пројекта Нафтна индустрија Србије-НИС а.д. Нови Сад, поднела je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за овај пројекат. Подаци и документација су дати на јавни увид у општинској управи која ће обавестити јавност о томе да ли је за овај пројекат потребна израда студије.

Процена утицајана животну средину за складиште

Општина Бечеј, односно Одсек за заштиту животне средине, је објавила да је донела решење о томе да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат „Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада” који је предвиђен за извођење на катастарској парцели број 3837 КО Бечеј која се налази не Тополском путу бр.3. У питању је фабрика која је изграђена на простору и у згради некадашњег тржног центра КБЦ. Носилац пројекта је фирма ATЛ „СТУДИО“ ДОО из Суботице. Наведена фирма поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину у Бечеју. Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана Општина Бечеј је 7. јуна 2023. године донела решење да је потребна израда Студије процене утицаја и утврђен обим и садржај Студије о процени на животну средину и дала на увид ово решење јавности.