Општина Бечеј: Основана интерресорна комисија

Потписаним споразумом о сарадњи између Општине Бечеј, Центра за социјални рад, Дома здравља Бечеј и свим установама система образовања 9. септембра основана је интерресорна комисија за територију општине Бечеј.

Ова Комисија има за задатак да врши процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику или одраслом. Комисија је основана са мандатом од четири године и има 5 чланова, четири стална и једног повременог.

За сталне чланове именовани су др. Косана Нешић, педијатар, Гордана Брежанчић, дефектолог, Силвија Субаков, психолог запослена у образовању и васпитању деце и Ана Кемењ, Центар за социјални рад. Они ће обављати стручне али и административно-техничке послове за потребе рада Комисије. Координатор Комисије биће Биљана Гагић дипломирани правник у одсеку за Друштвене делатности Општине Бечеј.

Комисија ће обављати поступак процене потреба детета за пружањем додатне подршке по захтеву родитеља, односно другог законског заступника и одраслог, на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника и одраслог, али и по службеној дужности. Комисија врши процену потреба за пружањем додатне подршке којом се остварују права, услуге и ре-сурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице, у складу са позитивним прописима. Комисија је дужна и да прати ефекте извршавања предложене подршке за дете из области струке и система чији је представник и да извештава о томе надлежна тела.