Друштво

Општина Бечеј: Пријаве за регресирање месечних карата за средњошколце

Обавештавају се ученици који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни ученици средњих школа, који се финансирају из буџета Републике Србије, да ће општина Бечеј вршити регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.

Захтев за регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају подноси се у општинској управи општине Бечеј зграда општине, Трг ослобођења 2, ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, канцеларија 7 шалтер1 /у приземљу у времену од 09.00 – 13.00 часова, на прописаном обрасцу који се добија у згради општине или се преузима званичног интернет сајта општине
Бечеј.

Пријем захтева врши се од 21.08.2023. до 15.09.2023. године.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖУ:
1. пoпуњeн фoрмулaр oбрaсцa изjaвe
2. фoтoкoпиja личнe кaртe jeднoг oд рoдитeљa/стaрaтeљa (очитана лична
карта уколико је чипована a уколико није чипована потребно је
фотокопирати oбe стрaнe)
3. фoтoкoпиja личнe кaртe учeникa (очитана лична карта уколико је чипована, a уколико није чипована потребно је фотокопирати oбe стрaнe) или уколико не поседује личну карту доставља се фотокопија Извода из Матичне књиге рођених
4. увeрeњe упрaвe шкoлe o упису шкoлскe 2023/24. гoдинe

Бечејпревоз је на свом службеном фејсбук налогу објавио и обавештење за ученике: