Општина Бечеј: Расписан конкурс за директора ЈП „Водоканал“

Oпштина Бечеј је 25. јула на свом сајту објавила јавни конкурс за директора ЈП „Водоканал“ на мандатни период од 4 године.

Услови за именовање директора ЈП су између осталог да кандидат има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, да познаје област корпоративног управљања, да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке и др.

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са законом, усменим разговором или писаном провером.

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано ЈП Водоканал Бечеј, односно познавања других делатности које обавља ово предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег инте- реса, познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, као и посебних области знања, што ће се вршити усменим разговором или писаном провером.

Рок за пријаву на конкурс је 30 дана.