Општина Бечеј: Уговор за четири социјалне услуге

На порталу јавних набавки је на самом крају прошлог месеца објављена Одлука о закључењу оквирног споразума за услуге социјалне заштите коју је расписао председник општине Бечеј са групом понуђача на челу са Установом социјалне заштите „Наша чуваркућа“, као један од извођача наводи се и „Златна обала“ доо. Вредност овог оквирног споразума за период од три године је 273.524.160,00.

Овај оквирни уговор потписан је за услуге четири социјалне услу-ге и то: услуге обезбеђивања личних пратилаца, услуге помоћ и кући, услуге дневног боравка за децу са сметњама у развоју и услуге на-родне кухиње.

Лични пратиоци:

У документу под називом Опис и спецификација услуга наводи се „пружалац услуге обавезује да услугу личног пратиоца организује стручно и квалитетно и то тако да се активности личног пратиоца детета, планирају и реализују у складу са индивидуалним потреба-ма детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што укључује: помоћ код куће у облачењу, одржавању личне, при храњењу, припрему књига и опреме за вртић односно школу; помоћ у заједници, што укључује: помоћ у коришћењу градског превоза, помоћ у кретању, одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена, укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

Ова услуга се пруже свакодневно и пружалац услуге је у обавези да органима локалне самоуправе подноси извештај о раду као и да дозволи увид у све релевантне информације о обављању ове услуге.

Помоћ у кући:

Када су у питању услуге помоћи у кући у спецификацији услуге стоји да „пружалац услуге се обавезује да Помоћ у кући организује стручно и квалитетно на три локације Бечеј, Бачко Петрово Село, Градиште, а по потреби и на осталим локацијама на територији општине Бечеј  и то тако да  обезбеђује одговарајућу негу и помоћ која, у складу са проценом потреба корисника, може обухватати: помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу; помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству; помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева; помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл, посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге; набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; санирање и негу мањих повреда; контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.).

Ова услуга се обавља такође свакодневно током целе године.

Народна кухиња:

Према оквирном споразуму ову услугу би требало у наредне три године да обавља „Златна обала“ доо. Услуга „Народне кухиње“ под-разумева припремање куваног топлог оброка (врши се припрема 300 оброка на дан – само радни дани) и дистрибуцију оброка на седам пунктова у Бечеју и свим насељеним местима.

У уговору су наведене и количине оброка по пунктовима као и шта све подразумева ова услуга. Такође је наведено да Црвени крст Бечеј обезбеђује 10 намирница које се користе у припремању топлих оброка (300 на дневном нивоу током радних дана) као и да пружалац услуга мора да обезбеди додатне намирнице: месне прерађевине, свеже месо, брашно, јаја, млеко, сир, јогурт, свеже поврће, зачине као и да води дневну евиденцију преузимања топлог оброка од стране корисника (документацију обезбеђује Црвени крст) и да сваки оброк мора да садржи мин 150г меса по кориснику.Оно што је специфично је да се ова услуга не пружа корисницима на територији општине Бечеј свакодневно него само радним данима и у периоду од јануар до маја и од  октобра до децембра.

Дневни боравак:

Када је у питању услуга организације дневног боравка за децу се у документацији јавне набавке пише да је сврха услуге дневног боравка унапређење квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.„Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција за самосталан живот. Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка корисника изван поро-дице, а члановима породице се обезбеђује слободно време за бављење радним и другим активностима.“ – наводи се у документацији. Ова услуга је такође временски ограничена на радне дане и по 8 сати дневно.

Дневни боравак за децу са сметњама у развоју пре овог уговора припадао је Центру за социјални рад и био је смештен у старој згради ПУ „Лабуд Пејовић“ у Другој месној заједници која је у прилично лошем стању. Поред тога тај Дневни боравак није имао ни лиценцу за рад па је из тог разлога ова услуга додељена установи „Наша чуваркућа“. За потребе обављања ове услуге ова установа је обезбедила простор као и стручно особље и обезбедила лиценцу за рад.


Када су у питању кадровски капацитети установе „Наша чуваркућа“ у документацији о додели уговора стоји следеће:

Пружалац услуге има четири стручна лиценцирана стручна радника која Закон о обављању дневних услуга у заједници прописује и то: Рајић Александра, мастер психолог са лиценцом из социјалне заштите, Сузана Ђукић дипл. социјални радник са лиценцом из социјалне заштите, Маја Радошевић мастер психолог са лиценцом из социјалне заштите, Јелена Панић дипл. дефектолог са лиценцом из социјалне заштите.

Пружалац услуге има једног координатора на пословима помоћ у кући и то је Марко Ђукић и има 7 геронтодомаћица са потребним сертификатима за обављање услуге помоћ у кући. Пружалац услуге лични пратилац детета има 25 личних пратиоца са потребним сертификатима за обављање услуге лични пратилац детета.

Пружалац услуге има два запослена сарадника у Дневном боравку Лучић Светлану и Зеленкић Светлану, као и сервирку и возача.

Пружалац услуге  Народне кухиње, „Златна обала“ има ангажовано за ове потребе три кувара и три помоћна кувара као и доказ о томе да постоје услови у простор као и опрема за припрему оброка који задовољавају стандарде.

Уговорне стране су сагласне да се исплата врши 30% авансно који ће се пропорционално умањивати приликом сваког достављеног рачуна за сваки појединачни уговор закључен по основу ОС, а преостали део на следећи начин: у месечном износу,  а по поднетим рачунима и извештајима од стране.

Пружаоца услуга, чију је тачност и уредност констатовало Одељење надлежно за послове друштвене делатности.

Пружалац услуга се обавезује да општини Бечеј рачуне и извештаје подноси после 15. у месецу, за први део текућег месеца и до 5. у текућем месецу за претходни месец за други део месеца, а одељење за финансије исплаћује износе из поднетих рачуна најкасније до 30. у месецу у ком су рачуни поднети. Рачуни за децембар се преносе на следећу буџетску годину.