Општина расписала конкурсе за нова радна места

Општина Бечеј је крајем прошлог месеца расписала конкурс за попуњавање неколико веома важних места у општинској управи. Општина ће у радни однос примити следеће профиле:

1. Комуналног инспектора (1 извршилац) на неодређено време, са звањем саветника, у обзир долазе профили са специјалистичким студијама из области техничких наука, дипломирани економисти, природно математичких наука, са положеним државним испитом и три године рада у струци.
2. Начелника одељења за Локалну пореску администрацију (1 извршилац) на неодређено време, тражи се мастер студија правног, економског или пољопривредног смера, положен стручни испит и 5 година рада у струци.
3. Обрачунског службеника у Одељењу за финансије (1 извршилац), тражи се средња школа економског смера или математичког, положен стручни испит, 5 година рада у струци.
4. Приправника грађевинарства за Одељење за урбанизам, (1 извршилац) на одређено време од годину дана (уз могућност примања у стални радни однос након завршетка приправничког), завршене студије грађевинарства или архитектуре или правни факултет.
5. Правни послови у Одељењу за урбанизам (1 извршилац) на неодређено време, тражи се завршен Правни факултет и положен стручни испит као и 3 године искуства у струци.
6. Саветника за заштиту права пацијената (1 извршилац), за Одељење за општу управу, положен државни стручни испит, тражи се дипломирани правник са три године искуства у струци.
7. Шефа одсека за имовинске правне послове, (1 извршилац), факултете правног, економскох или техничког смера, положен државни испит и најмање 5 година искуства у струци.

Да подсетимо, СО Бечеј је овај нови кадровски план Општине Бечеј и служби у оквиру Управе усвојила заједно са буџетом за ову годину крајем 2020. године. Просечна нето зарада за све запослене са високим образовањем у општинској Управи је око 65.000 динара док је за саветнике око 55.000 динара.