Друштво

Програмско буџетирање у општини Бечеј

Општина Бечеј је у овом тромесечју започела са израдом програмских буџета за све институције и јавна предузећа као и за све општинске службе и секторе. Предвиђено је да у септембру програмски део буџета буде комплетно завршен да би на основу њега могао да се уради и финансијски план и расподела средстава током израде буџета за следећу годину.

Иако израда програмских буџета није новина већ неколико година, овај начин планирања потрошње средстава није до сада заживео и углавном је до сада служио понегде као само смерница за реализацију у коришћење већ на годишњем нивоу унапред опредељених средстава. Сама расподела средстава из буџета углавном радила по старом линијском систему.

Линијски систем се, као и свим другим локалним самоуправама, тако и код нас тешко напушта, он је део буџетске праксе деценијама и једноставан је за контролу јер већ постоји стандардизована пракса да се из одређених извора покрију одређене ставке у буџету, да се апроксимативно одреде предвиђени трошкови за ставке у буџету на основу прошлогодишњег и да се након тога, наравно, током године то коригује са неколико ребаланса.

Програмски буџет захтева прецизније планирање унапред. Он подразумева да за сваки сегмент потрошње локална самуправа има прецизан план расподеле средстава за следећу годину али и већ предодређене прецизно идентификоване приоритете за све пројекте и улагања у следећих неколико година и то за све директне и индиректне буџетске кориснике. Овај начин планирања захтева да за сваки сегмент рада локалне самоуправе постоје прецизни дугорочни и краткорочни планови развоја.

У пракси линијски буџет олакшавао је посао начелницима, на основу претходне године преписивале су се ставке, само на основу процене прилива или ако је у питању одлука о некој ванредној инвестицији би се кориговале цифре, лако је било праћење одлива средстава и контрола потрошеног али из оваквог начина није се видело дa ли су и кojoj мeри пoстигнути плaнирaни eфeкти, кaкo квaлитaтивни, тaкo и квaнтитaтивни. Стoгa упрaвљaчи и кoнтрoлoри прoцeсa мoгу сaмo дa кoнстaтуjу дa ли су срeдствa утрoшeнa зa плaнирaну нaмeну, aли нe и дa ли су пoтрeбe зaдoвoљeнe, кoликo и дa ли су уoпштe кoрисници услугa зaдoвoљни. Поред овог једина могућа корекција буџета из „народа“ или од стране директних и индиректних корисника била је кроз не баш успешну праксу јавних расправа које су често биле организоване у „глуво доба“ децембарских празника. Буџeт пo стaвкaмa (линиjски) je пo свojoj прирoди ригидaн и нeдoвoљнo флeксибилaн имajући у виду динaмичнoст прoмeнa у сaврeмeним друштвeнo-eкoнoмским услoвимa. Посебно код нас где се прилив средстава смањује и где је све више неопходно планирати и „довлачење“ и средстава из неких других извора, покрајинских, републичких и других донаторских.

Прoгрaмски буџeт je слoжeниjи тип буџeтирaњa рaзвиjeн 60-тих гoдинa прoшлoг вeкa нa фeдeрaлнoм нивoу у СAД. Примeнa прoгрaмскoг буџeтa дoпринoси вeћoj трaнспaрeнтнoсти кoришћeњa буџeтских срeдстaвa и ствaрa дeтaљну oснoву из кoje мoжe дa сe сaглeдa вeзa измeђу пoлитикa, прoгрaмa, рeсурсa и рeзултaтa. Прoгрaмски буџeт дaje oдгoвoрe нa питaњa штa je дугoрoчни циљ и кoликo ћe кoштaти њeгoвo пoстизaњe. Када се овако формира буџет и када се заврши комплетан процес који подразумаве и реализацију и извештавање у односу на планирано постају видљивије где су проблеми, који су то сегменти рада локалне самоуправе који су мање ефикасни у односу на уложена средства.

Стална конференција градова и општина је партнер општине Бечеј у изради овогодишњг  програмског буџета. Ова организације је у последња три месеца са свим буџетским корисницима и са начелницима општинских одељења радила на изради програмског буџета општине Бечеј за период од 2019-2022. године.  У разговорима са представницама СКГО сазнали смо да су општинске службе, институцује и јавна предузећа углавном уз њихову помоћ и асистенцију успели да дефинишу циљеве и приоритете као и начине мерења, индикаторе успеха  и начине извештавања, да израде план који ће у наредним месецима послужити и да се конкретно кроз буџет определе и средства за реализацију постављених циљева. Током израде ових планова јасно се показало где су недостаци и где постоје озбиљни проблеми у функционисању локалне самоуправе, које су то сегменти рада и ингеренције општине где недостаје дугорочније планирање и стратешки документи. Као пример навели су економску јединицу, тј. које планове и програме и конкретне активности општина има за развој локалне привреде и подстицај локалне економије. Наиме, било је веома тешко током израде овог документа дефинисати циљеве пошто не постоје планови рада, не постоје јасни стратешки циљеви шта су приоритети и конкретни програми и активности које би биле у домену економског развоја града а да су у ингеренцији локалне самоуправе. За овај веома важан сегмент развоја града ипак су потребни озбиљнији стратешки планови, флексибилност у праћењу економских трендова на локалном али и државном нивоу, праћење економски подстицајних пројеката. Поред овог представници СКГО увели су у ово планирање и још једну „новину“. Наиме, после израде локалних акционих планова за родну равноправност у буџетско планирање уведене су и индикатори који се односе како на родну равноправност тако и они који се односе на припаднике осетљивих група становништва па и делове становништва нашег града чије су потребе занемарене у неким сегментима живота. Кроз  планове за развој града у урбанистичком и саобраћајном сегменту дефинисани су проблеми које сеоско становништво има кад су у питању услуге локалних институција које су углавном доступне само за градско становништво. Постао је веома евидентан проблем недостатака организованог градског превоза или испостава неких интитуција по селима  јер је сеоско становништво све мање мобилно, мештани наших околних села су све старији па ће на овом проблему бити потребно да се у следећих неколико година доста ради.

Дакле, овај начин буџетирања је и одличан механизам за коректив, да се лакше и прецизније идентификују проблеми и да се фокус стави на решавање. Линијско буџетирање је ригидније и до сада је због стихијског „преписивања“ ставки и опредељених средстава из године у годину само је продубљивало проблеме.